Här har man utrett vilka systemvinster och synergier som kan skapas genom en bättre samverkan och integrering av energiinfrastruktursystemen el, gas och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

Detta är text från Energiforsk

En sektorkoppling är teknik som kopplar ihop minst två energisystem och som omvandlar en energibärare till en annan. Sex olika sektorkopplingar har analyserats gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

Resultaten av den här förstudien visar att elproduktion genom vätgas ser ut att vara tekniskt möjligt och har potential, men att nuvarande kostnader påverkar lönsamheten negativt och hindrar en sektorkoppling. Balansreglering genom elektrolysörer, då vätgas och syrgas tillverkas med hjälp av elektrisk energi och vatten, ser ut att ha goda förutsättningar både nu och i framtiden. Att ta vara på restvärme från vätgasproduktion med elektrolysörer har goda ekonomiska förutsättningar. Däremot bedöms sektorkopplingarna gasturbiner för elsystemet, gaspannor i fjärrvärmesystem och gaseldad kraftvärme bli mer gynnsamma senare.

Förstudien ger också flera förslag på vidare forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som ser till en ökad sammankoppling av hela energisystemet.

Ladda ner rapporten på Energiforsk