Ellevio har intervjuat några av Sveriges Europaparlamentariker om hur de ser på EU:s framtida elförsörjning. Sist ut på listan är Miljöpartiets Jakop Dalunde.

Så låga elpriser som möjligt måste inte alltid vara det självklara målet för Sverige. Det menar Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde.
– Högre elpriser skapar incitament för energieffektivisering och kan driva på omställningen till förnybart, vilket skapar fördelar för Sverige längre fram, säger han.

Jakop Dalunde tycker precis som många andra med EU-perspektiv att den nordiska elmarknaden är ett föredöme i att den är så välintegrerad. Samtidigt finns det flaskhalsar mot elmarknaderna utanför Norden som måste hanteras för att inte exporten av förnybar el dit ska begränsas, menar han. Och när han får frågan om vilken elmarknad som Sverige skulle kunna snegla på för att få inspiration svarar han den tyska.

– Där är mikroproduktion av solel ännu enklare än i Sverige. Miljöpartiet har drivit på flera viktiga reformer för att underlätta mikroproduktion av solel under åren i regeringen, men vi är fortfarande inte i mål.

Vill se skärpta mål

Mer förnybar energi är Miljöpartiets tydliga linje och Jakop Dalunde välkomnar EU:s vision om klimatneutralitet till 2050. Men det räcker inte med avlägsna mål, menar han, och berättar att den gröna gruppen i EU-parlamentet föreslår att målet till 2030 ska skärpas till utsläppsminskningar på 65 procent utifrån 1990 års nivå. De vill också se att ett stopp för fossila subventioner skrivs in i klimatlagen.

– Vi måste dessutom fortsätta att arbeta för att det ska kosta att släppa ut. Vi måste fasa ut den fria tilldelningen av utsläppsrätter och få in sjöfarten och flyget i systemet fullt ut, säger han och tycker att det så kallade Clean energy for all Europeans package är viktigt, för att det ger EU en sammanhängande klimatpolitik.

– Paketet bidrog till att förtydliga spelreglerna för biobränslen, driva på integrationen av elnäten och fasa ut fossila lösningar som gas, olja och kol. Det var bra, men vi är långt ifrån i mål. Nu måste den europeisk klimatlagen komma på plats, regelverken kring vindkraft och vätgas förtydligas och så utvecklingen av utsläppshandeln som sagt.

”Ska kunna ladda överallt”

Jakop Dalunde ser elektrifieringen som avgörande för att EU ska lyckas nå sina klimatmål och klara transportsektorns elektrifiering. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen kräver samarbeten på alla nivåer och från många olika aktörer i samhället. Från EU:s sida handlar det bland annat om att EU:s olika fonder och stödsystem, exempelvis InvestEU och TEN-T, ska vara utformade så att de kan gå till att stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur.

– Det handlar också om standardisering, har du köpt en elbil måste du veta att den går att ladda överallt. I dag har till exempel japanska och tyska elbilar olika standarder, det hjälper dig inte att det finns en laddpunkt om inte sladden går att sätta i bilen, säger han och understryker att elektrifieringen är viktig även inom andra sektorer. Han lyfter fram den nya pilotanläggningen i Luleå som tillverkar stål utan kol, Hybrit, som ett typexempel på hur framtiden kommer att se ut.

För en lyckad elektrifiering är elnäten helt centrala. Tillsynsmyndigheten ACER gör en översyn av elområdena i Europa där en förändring av områdena skulle påverka elpriserna och därmed Sveriges konkurrenskraft.

På vilket sätt ska Sveriges intressen tillvaratas bäst i den här översynen tycker du?
– Jag tycker inte att det är helt självklart att så låga elpriser som möjligt alltid är det bästa för Sverige. Högre elpriser skapar incitament för energieffektivisering och kan driva på omställningen till förnybart, vilket skapar fördelar för Sverige längre fram. I synnerhet i frågor kring elnät måste vi ha ett långsiktigt perspektiv för både Sverige, EU och näringslivet med tanke på att investeringar i elnäten är väldigt långsiktiga investeringar.