Med anledning av SVTs inslag avseende Energimyndighetens stöd till fossilfria drivmedel

Kommentar från Energimyndigheten angående SVT Rapports inslag om att myndigheten ger forskningsstöd till Preem för bland annat utveckling av biodrivmedel.

I söndags sändes ett inslag i SVT Rapport om ett bolag i samma ägarkoncern som Preem; Svenska Petroleum Exploration. Inslaget vinklades så att det stöd för forskningsprojekt som Preem, ett svenskt drivmedelsbolag, får från Energimyndigheten i syfte att ställa om från fossila till fossilfria drivmedel, skulle kunna ifrågasättas utifrån det faktum att det i ägarkoncernen även finns bolag som arbetar med utvinning av råolja.

Omställningen från fossilt till fossilfritt inom industri och transport är de stora utmaningarna i ett nationellt perspektiv för att nå såväl Parisöverenskommelsens mål, som de svenska energi- och klimatpolitiska målen. I ett globalt perspektiv står fossila bränslen för drygt 80 procent av all energitillförsel. Ska vi lyckas ställa om energisystemen globalt behöver givetvis fossilbranschens befintliga aktörer förflytta sig mot fossilfritt. Trots att vi ser signaler om sådana intentioner hos vissa stora globala bolag inom oljebranschen så kommer vi dessvärre att behöva leva med olja, kol och gas under decennier framöver, vilket gör att alla projekt och innovationer som underlättar och påskyndar utvecklingen från fossilt till fossilfritt är viktiga att stötta på olika sätt, inte minst inom olje-, kol- och naturgasbranscherna.

Vi ger stöd till forsknings- och innovationsverksamhet, i enlighet med vårt uppdrag, till enskilda projekt som kan bli viktiga steg i omställningen från fossila system och strukturer till fossilfria och förnybara lösningar.

När det gäller de projekt där Preem ingår handlar det just om att hitta och utveckla fossilfria lösningar. De enskilda projekt som myndigheten finansierar ska uppfylla de krav som villkoras i respektive beslut från myndigheten, vilket innefattar redovisningar av hur projektmedel används och har använts samt måluppfyllelse för projektet.

I övrigt ser vi inget skäl för oss som statlig myndighet att kommentera enskilda bolag som vi inte har haft några kontakter med.