Bild: Anna Jäderström, enhetschef för Balansmarknad på Svenska kraftnät

Internationell klimatpolitik och europeisk energipolitik får en allt större påverkan på det svenska kraftsystemet och elmarknaden. De senaste årens införande av omfattande europeisk lagstiftning kräver ett nära samarbete mellan de europeiska systemoperatörerna – något som innebär många fördelar men även mindre utrymme för självbestämmande.

De viktigaste målen för EU:s energipolitik är försörjningstrygghet, ett rimligt elpris och minskade koldioxidutsläpp. Det uppnås enligt Europeiska rådet och Europeiska parlamentets bedömning mest effektivt genom en integrerad europeisk elmarknad. Den europeiska lagstiftningen talar om vilka metoder och villkor som ska finnas och om dessa ska vara nationella, regionala eller europeiska. EU-förordningarna beskriver också hur det går till för att få metoderna och villkoren godkända.

Svenska kraftnät behöver samarbeta med övriga systemansvariga i Europa för att ta fram metoder. Respektive systemansvarig ansöker sedan om godkännande till sin nationella tillsynsmyndighet – i Sverige är detta Energimarknadsinspektionen.

– Svenska kraftnät sitter med i flertalet arbetsgrupper, projekt och styrgrupper på europeisk nivå för att utveckla framtidens europeiska elsystem. Vi har också etablerat en allt tätare dialog med Energimarknadsinspektionen då vi är i behov av deras godkännande för att kunna genomföra förändringar och efterleva lagstiftningen, berättar Anna Jäderström, enhetschef för Balansmarknad på Svenska kraftnät.

Den nordiska modellen som förebild
De europeiska regelverken berör områden som exempelvis marknadsdesign, balanseringsprocessen och utformning av stödtjänster. Syftet är att harmonisera länders regelverk, när de europeiska transmissionsnäten och elmarknaderna blir allt mer sammankopplade. Tillsammans med våra motsvarigheter i Norden har vi redan kommit en bit i arbetet med att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad.

– Vi har en lång tradition i Norden av att samarbeta tätt med våra grannländer, så det här är något vi är vana vid, konstaterar Anna.

På europeisk nivå kan Svenska kraftnät påverka utformning av marknader och regelverk samt låta den nordiska modellen med gemensamma marknader och tätt samarbete mellan systemansvariga i den operativa balanseringen fortsätta att vara en förebild för utvecklingen i Europa.

– Att kunna påverka inte bara det svenska elsystemet eller det nordiska, utan också det europeiska framtida elsystemet är både spännande och stimulerande, säger Anna Jäderström.

Dra lärdomar från andra länder
Fördelarna med det europeiska samarbetet är många.

– Det berikar vårt arbete, vi får en massa kollegor som jobbar med samma frågor som vi, vi kan dra lärdomar från modeller som testats i andra länder och tillsammans har vi förmågan att hitta gemensamma lösningar som möjliggör ett framtida hållbart elsystem för alla européer, berättar Anna.

Å andra sidan är det utmanande då arbetet kräver kompromissande, förhandling och positionering.

– Det kan vara väldigt intensivt i perioder, konstaterar Anna Jäderström.

Läs mer om den europeiska lagstiftningen här.