Analyser av den europeiska el- och gasmarknaden 2021

Varje år publicerar EU-myndigheten ACER* och den europeiska organisationen CEER** analyser av den europeiska el- och gasmarknaden. Analyserna består av flera delar och nyligen publicerades den del som handlar om konsumentskydd och slutkundspriser.

Market Monitoring Report är en årligt återkommande rapport med fokus på konsumentfrågor, grossistmarknaden för el och grossistmarknaden för gas.

Varje område presenteras vanligtvis i varsin delrapport, men i år ser upplägget lite annorlunda ut, då grossistmarknaden för el i stället kommer att beskrivas i flera kortare analyser under året. Den första publicerades i februari och den andra i oktober.

Gasrapport i juli och konsumentrapport i oktober

I juli publicerades den del som handlar om grossistmarknaden för gas. Rapporten ger en översiktlig bild över gasmarknaden 2021 och delar av 2022.

I början av oktober presenterades rapporten som beskriver konsumenternas villkor och slutkundsmarknadens utveckling. I rapporten finns bland annat en jämförelse över det pris som europeiska energikonsumenter betalade för gas och el 2021 och i början av 2022 samt en analys av hur de höga energipriserna påverkar hushållens utgifter.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Grossistmarknaden för el

En första analys publicerades i februari 2022: Wholesale Electricity Markets Monitoring 2021Länk till annan webbplats.

En andra analys publicerades i oktober 2022: Security of EU electricity Länk till annan webbplats.
supply in 2021Länk till annan webbplats.

Grossistmarknaden för gas

Delen som handlar om grossistmarknaden för gas publicerades i juli 2022: Gas Wholesale VolumeLänk till annan webbplats.

Konsumentskydd och slutkundsmarknad

Delen som handlar om konsumentskydd publicerades i oktober 2022: Energy Retail and Consumer Protection Volume