Enviros valberedning har enhälligt beslutat att utse Peter Sandberg, tidigare ledamot i valberedningen, representerande Pegroco Holding och Pegroco Invest AB, till ny ordförande för bolagets valberedning i enlighet med valberedningens principer. Ändringen sker med omedelbar verkan.

Peter Sandberg, tidigare ledamot i beredningen, ersätter Sander Vermeulen, representerande Michelin, som ordförande i valberedningen. Vermeulen, som kvarstår som ledamot i beredningen, har själv valt att lämna posten som ordförande i valberedningen. Peter Sandberg är styrelseordförande för investeringsbolaget Pegroco Invest AB.

Enviros årsstämma fastställer principerna för valberedningen och enligt årsstämmans senaste beslut skall valberedningen bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande som också är sammankallande till första sammanträdet. Övriga ledamöter skall utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.