Ny statistik för el och fjärrvärme 2021 – Förklarar mycket

Den slutgiltiga officiella statistiken för el och fjärrvärme 2021 är nu framtagen och publicerad. Under 2021 ökade elproduktionen och elanvändningen i Sverige, samt även nettoexporten av el. Även fjärrvärmeproduktionen samt fjärrvärmeleveranserna ökade.

Elproduktionen ökade under 2021, nettoexport av el för 11:e året i rad

Den totala elproduktionen inom landet under 2021 uppgick till 168,6 TWh vilket är en ökning med 4,8 procent jämfört mot 2020. Sett över året producerades det mer el inom landet än vad som konsumerades och elkraftutbytet med utlandet gav ett överskott på 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än under 2020. De slutliga siffrorna för 2021 innebär att Sverige haft en nettoexport av el på årsbasis de senaste 11 åren. Senaste året med nettoimport av el var 2010.

Under 2021 såg elproduktionen ut som följande jämfört med 2020 för de olika kraftslagen:

  • Vattenkraften ökade med 2,1 procent till 73,4 TWh
  • Kärnkraften ökade med 7,9 procent till 51,0 TWh
  • Vindkraften minskade med 1,5 procent till 27,1 TWh
  • Konventionell värmekraft ökade med 18,5 procent till 15,6 TWh
  • Solkraften ökade med 45,6 procent till 1,5 TWh

Elanvändningen ökade under 2021

Under 2021 uppgick elanvändningen inom landet (exklusive förluster) till 130,8 TWh, vilket innebär en ökning av elanvändningen på 4,5 procent jämfört med 2020. Sett till de större användningssektorerna var elanvändningen inom industrisektorn oförändrad 2021 jämfört med 2020. Under 2021 använde sektorn 46,3 TWh, vilket motsvarade lite mer än en tredjedel av elanvändningen i Sverige.

Användningen inom hushållssektorn (permanenta bostäder) ökade med 11,2 procent till 34,6 TWh, vilket kan förklaras med kall väderlek under vintern (även fjärrvärmeleveranserna ökade tvåsiffigt). Användningen inom sektorn motsvarade cirka en fjärdedel av elanvändningen i Sverige.

Produktion och användning av el mellan 1970 och 2021, TWh netto

Diagram: produktion och användning av el mellan 1970 och 2021, TWh nettoÖppna större bild i nytt fönster

Bränsleanvändningen ökade

För produktion av el och värme i den konventionella kraftvärmen (i kraftvärme-industrin, kraftvärme-värmeverk, kondenskraft, gasturbiner och dieselaggregat för reservkraft) samt i fristående värmeverk användes bränslen motsvarande 75,5 TWh, vilket motsvarar en ökning i bränsleanvändning med 16,5 procent jämfört med 2020.

För 2021 utgjorde eldningsoljor, naturgas och stenkol 3,4 procent av totalt insatt bränsle i den konventionella kraftvärmen samt i fristående värmeverk, vilket kan jämföras med 1,5 procent 2020. Sett över tid har användningen av dessa bränslen minskat kraftigt. Förutom ovan nämnda fossila bränslen mer än fördubblades användningen av biogas och nådde sin historiskt högsta nivå.

Bränslens andel av den totala mängden bränslen för produktion av el och värme 2021 (exklusive kärnbränsle)

Diagram: bränslens andel av den totala mängden bränslen för produktion av el och värme 2021Öppna större bild i nytt fönster

Kall vinter bidrog till mer produktion samt användning av fjärrvärme

Den totala bränslebaserade produktionen av fjärrvärme (exkl. rökgaskondens) ökade år 2021 med 18,2 procent till 45,4 TWh. Tillsammans med produktion i elpannor och värmepumpar samt rökgaskondensering uppgick den totala värmeproduktionen till 56,5 TWh, vilket är 15 procent mer än under 2021.

Totala leveranser av fjärrvärme uppgick till 53,3 TWh, vilket är en ökning med 15,3 procent. Att fjärrvärmeproduktionen samt användningen ökat under 2021 beror på den kalla vintern.

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Den årliga publikationen ”Årliga el-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen” bygger på en totalundersökning av cirka 650 företag. Svarsfrekvensen är cirka 93 procent, vilket medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat.

Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning. Nytt för i år att statistiken endast publiceras i form av SSD-tabeller.