Ett elsystem för elfordon

En omfattande elektrifiering av den svenska fordonsflottan ställer i sin tur krav på en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen samt att detta sker i samklang med elsystemets leveransförmåga och elnätens möjligheter att hantera höga och till viss del intermittenta effektuttag. Detta är ett branschöverskridande forsknings- och samverkansprojekt, som har fokus på samspelet mellan elsystemet och elektrifieringen av fordonsflottan ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

En betydande andel av den svenska fordonsflottan måste elektrifieras för att Sverige ska kunna nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikesflyg) med minst 70 % till år 2030 (jämfört med 2010) samt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tiden att ställa om transportsektorn är mycket knapp, särskilt när det gäller 2030-målet. En snabb och omfattande elektrifiering av fordonsflottan förutsätter samtidigt en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen i kombination med en anpassning av elsystemet och elnäten till delvis nya förutsättningar och behov.

Från affärsmodell till åtgärder
Hittills har forskningen och politiken mestadels fokuserat på laddinfrastrukturen och behovet av laddning, men inte lika mycket på att säkerställa behovet av el och nätkapacitet för att möjliggöra laddningen. I detta projekt tar vi ett helhetsgrepp genom att vi avser att hantera hela kedjan från affärsmodell för laddning till hur det påverkar elsystemet och i sin tur vilka åtgärder som behövs vidtas för att elsystemet ska vara väl anpassat för elektrifieringen.

Strategi för integrering av laddbara elfordon i vårt energisystem
Projektet ska – med fokus på samspelet mellan laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten – ta fram konkreta åtgärdsförslag som lägger grunden för en storskalig elektrifiering av fordonsflottan till 2030. Projektet ska visa hur åtgärderna bör implementeras och när i tiden detta måste ske. Genom att lägga samman förslagen till helheter skapas en sammanhållen och dynamisk strategi för integrering av laddbara elfordon i vårt energisystem. Förslagen utvecklas löpande i nära samverkan mellan ett tjugotal företag och organisationer inom energi- och transportbranschen, regioner och teknikleverantörer.

Projektet fokuserar på elektrifiering och laddning av vägfordon, särskilt personbilar, distributionsfordon, lastbilar, bussar, taxibilar och arbetsfordon. Tidsperspektivet är i första hand fram till 2030. Även tiden därefter – mot 2045 – kommer att belysas översiktligt för att säkerställa att de åtgärdsförslag som tas fram i projektet också är effektiva på längre sikt och i samklang med de långsiktiga klimatmålen.

 

Projektet utförs av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Profu, Sweco, Power Circle och Energiforsk, där Energiforsk är huvudansvarig för projektet.

Detta är en artikel från Energiforsk