En försiktigt uppåtgående trend syns i Svensk Vindenergis statistik och prognos för det andra kvartalet år 2023 men långt från tidigare rekordårs nivåer och vad som kommer behövas för att industrins behov av mer el till 2030 ska komma på plats. Under det andra kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 138,6 megawatt (MW).

– Än så länge har 2023 inte presterat lika bra som tidigare år vad gäller antalet beställningar. Vi bedömer därmed att vindkraftsutbyggnaden mattas av 2024 och 2025 jämfört med åren 2021-2023. Däremot går det att urskilja en försiktigt uppåtgående trend vad gäller storleken på beställningarna. Vi justerar därför upp siffrorna något för år 2025 jämfört med tidigare kvartalsrapporter, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

– Det är positivt att det finns flera projekt med tillstånd, men där investeringsbeslut ännu inte har fattats, som skulle kunna lägga beställningar i närtid. Men som vi tidigare har tryckt på så är det nödvändigt att Sveriges investeringsklimat är attraktivt. Vi ser att konkurrensen om investeringarna ökar när andra länder växlar upp, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

Sverige måste snabbt bygga ut elproduktionen om vi ska möta industrins behov om 70 terawattimmar (TWh) ny elproduktion redan år 2030, som SKGS rapporterat om. Vindkraften är det kraftslag som är mest realistiskt att möta efterfrågan i och med att det är det som snabbast kan byggas ut i stor skala och till ett konkurrenskraftigt pris. Behovet av en snabb och kraftfull vindkraftsutbyggnad bekräftas också av Svenskt näringsliv.

Under andra kvartalet år 2023 beställdes vindkraftsturbiner på totalt 138,6 MW. Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften når en installerad kapacitet på totalt 17 642 MW i slutet av år 2025 och en årsproduktion på 52,7 TWh.

Om statistiken och prognosen
Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Statistiken baseras på data från turbinleverantörer och andra marknadsdeltagare. Den kortsiktiga prognosen bygger på investeringsbeslut och en bedömning av projekt som kan tänkas komma till, samt nya projekt som befinner sig i tillståndsprocessen.