Elpriset i juni månad i år fortsätter på rekordlåga nivåer. Aldrig förr har elpriset varit så lågt som idag. Det låga elpriset beror på en låg elförbrukning, bland annat till följd av att flera industrier fått dra ned på produktionen på grund av corona virusets effekter på den globala efterfrågan, ihop med en god tillgång till elproduktion vilket beror på ett fördelaktigt klimat.

Spotpriset i Norge ned 93% jämfört med föregående år
Tittar man på hur elpriserna ser ut i ett nordiskt perspektiv kan man konstatera att det framförallt är i Norge och Sverige som elen blivit rekordbillig för hushållen. Spotpriset i Norge uppgick vecka 22 till 2,5 öre/kWh, vilket är en nedgång på 93% mot föregående år. Spotpriset i Sverige uppgick under samma period till 4,7 öre/kWh, vilket är en nedgång på 87% mot föregående år. Motsvarande siffror för Finland var 22,6 öre/kWh (29% lägre jämfört med föregående år) och 19,6 öre/kWh i Danmark (43% lägre jämfört med föregående å).

Tabell: Nordiska elpriset

Källa: Elskling.se

Vattenkraften driver det låga elpriset i Norge och i Sverige
Att Norge och Sverige får ett så betydligt lägre elpris än våra nordiska grannar är till stor del pga. skillnader i energikällor, där vattenkraften är en viktig energikälla för både norrmännen och svenskarna. I Norge står vattenkraften för hela 95% av elproduktion medan den i Sverige står för cirka 40%. Näst största energikälla i Sverige är därefter kärnkraften som står för ungefär lika stor del av den totala energiproduktionen. I Finland dominerar kärnkraften medan i Danmark är det vindkraften som är den primära energikällan.

Marknaden förväntar sig fortsatt låga priser under resterande månader 2020

”En snörik vinter i fjällen, ihop med varmare temperaturer nu runt om i landet, förväntas ge en kraftig vårflod vilket innebär välfyllda vattenmagasin till vattenkraftverken. Detta ger rekordlåga elpriser i Norge och Sverige där vattenkraften utgör en stor energikälla”, säger Tomas Jonson, VD för Elskling

De norska hushållen gynnas både av ett lägre elpris och att majoriteten av norska hushåll

har elavtal med rörligt pris. ”INorgehar 98 procent av hushållen valtrörligt elavtal. Här i Sverige är motsvarande siffra 50 procent, den andra hälften väljer istället ett fast elpris”, förklarar Tomas Jonson, VD för Elskling.

Stora skillnader i elpris inom Sverige på grund av flaskhalsar

Även om Elpriserna är rekordlåga i Sverige, är det stora prisskillnader inom riket. Elpriset i elområde 4 (södra Sverige) var mer än dubbelt så högt mot elområde 1 och 2 (norra Sverige) under vecka 22 i år.

”I södra Sverige förbrukas mest el, men det är svårt att överföra den el som produceras i vattenkraftverken i norra Sverige söderut pga. flaskhalsar i stamnätet. Detta har resulterat i ett större beroende av kärnkraft och vindkraft i dessa delar av Sverige. Så trots att det finns ett överskott av el i norr kan den inte fraktas ned till södra Sverige vilket innebär att boende i elområde 4 får köpa dyrare el via kärnkraftverken i större utsträckning”, berättar Tomas Jonson, VD för Elskling.

De låga priserna lämnar utrymme för dig som vill spara pengar

Att priserna just nu ligger väldigt lågt innebär att du som är aktiv med ditt val av elavtal har ett ypperligt tillfälle att jämföra ditt elavtal och spara en peng. Inte minst de som haft ett fastprisavtal och som nu löper ut. Men vad ska man då välja – ett avtal med rörligt pris eller ett fastprisavtal?

”Marknaden förväntar sig fortsatt låga priser under resterande månader 2020, men långsiktigt är det svårt att veta vart priserna är på väg. Det kan svänga snabbt och kraftigt. Därför är det generella rådet att välja det som passar den egna ekonomin bäst. Den som har små ekonomiska marginaler och är i behov av att veta exakta utgifter varje månad bör välja fast pris. Den som har en ekonomi som klarar av lite större utgifter ibland kan välja rörligt. Historiskt har rörligt pris lönat sig i längden”, berättar Tomas Jonson, VD för Elskling.