Vattenfall ökar fokus på leverantörskedjans påverkan och nu ska utsläppen från varor och tjänster halveras fram till 2030. Detta är en av flera åtgärder som ska vidtas för att skärpa klimatarbetet och göra det möjligt att nå nettonollutsläpp till 2040.

Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation omfattar hela värdekedjan. Det innebär att Vattenfall inte bara arbetar för att minska det egna klimatavtrycket, utan även andras – det vill säga leverantörer och kunder. Som ett viktigt steg mot en fossilfri framtid har Vattenfall satt upp ett intensitetsmål om att halvera utsläppen från varor och tjänster i leverantörskedjan fram till 2030, vilket omfattar alla leverantörsled.

– Vi har de senaste åren lyckats minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet avsevärt, och det innebär att leverantörskedjans relativa påverkan ökar, säger Anna Borg, Vattenfalls VD och koncernchef.

– Genom Vattenfalls mål om att halvera klimatpåverkan från de varor och tjänster vi köper in fram till 2030, blir vår koldioxidstrategi komplett och sänder en tydlig signal om att hållbarhet är vår affär. När vi fattar klimatsmarta beslut vid upphandling och i samarbete med våra leverantörer minskar vi inte bara våra egna utsläpp, utan bidrar också till en utfasning av fossila energikällor i samhället i stort, säger Anna Borg.

De primära utsläppskällorna inom Vattenfalls leverantörskedja är idag utvinning och produktion av råmaterial, till exempel betong, stål och andra metaller. Även transporterna i leverantörskedjan står för en avsevärd andel av utsläppen.

– Vattenfall samarbetar med sina leverantörer i strävan mot att minska koldioxidutsläppen, och i det ingår att fatta klimatsmarta beslut under upphandlingsprocessen. Exempelvis inkluderar detta klimatparametrar och poängsystem i utvalda upphandlingar, undersöka alternativa lösningar med mindre koldioxidavtryck och optimera vår resursanvändning, samt verka för elektrifiering av produktionsprocesser, säger Kerstin Ahlfont, Vattenfalls CFO.

Vattenfall har genomfört ett antal omfattande projekt för att utreda möjligheten att minska leverantörskedjans utsläpp med hjälp av klimatsmart design. Ett av dessa projekt genomfördes i samband med bygget av en ny vattenkraftdamm i Lilla Edet. Där tog Vattenfall fram en ny typ av betong med lägre cementinnehåll, vilket minskade leverantörskedjans klimatpåverkan med 25 % jämfört med vanlig betong. Principen kan sannolikt tillämpas även på andra byggplatser och därmed bidra till Vattenfalls mål för sin leverantörskedja.

Vattenfalls Business Area Wind arbetade för att minska den totala miljöbelastningen från den nyligen genomförda konstruktionsfasen för den landbaserade vindkraftparken Nieuwe Hemweg i Nederländerna, som färdigställdes 2021. För att kunna jämföra leverantörerna objektivt i fråga om hållbarhet och skapa incitament för att minska sina klimatfotavtryck valde Vattenfall att inkludera en så kallad miljökostnadsindikator (ECI) vid upphandlingen.

ECI är en metod som medlivscykelanalyser som grund, beaktar projektets miljöpåverkan och beräknar kostnaden för att minska denna. Vattenfall beräknade ett referensvärde för ECI och leverantörerna ombads beskriva hur de kunde minska detta värde genom att förbättra design, maskiner, transporter, arbete och material. De leverantörer som kunde visa att de kunde minska ECI, fick sina offerter prisreducerade och gavs därmed en fördel under urvalsprocessen. Metoden ledde till avsevärt minskade växthusgasutsläpp, med 25 % lägre utsläpp jämfört med vid normala arbetssätt, samt till en liknande kostnad. Vattenfall utvecklar och provar nu olika hållbarhetskriterier och metoder för upphandlingar i andra länder som i samarbete med leverantörerna ska skapa en mer hållbar leverantörskedja.

– Vattenfalls nya ambitiösa utsläppsmål innebär att Vattenfall utvidgar och intensifierar sitt arbete för att minska utsläppen från leverantörskedjan. Men färden mot ett fossilfritt liv och en leverantörskedja som kraftigt minskar sina utsläpp av växthusgaser kan bara göras i samarbete med leverantörer och partners. Vattenfall kommer att vara en aktiv partner under denna omställning, säger Kerstin Ahlfont.