Vattenfall har slutfört den strategiska översynen av sin värmeverksamhet i Berlin och har beslutat att sälja hela fjärrvärmeverksamheten till delstaten Berlin. Ett avtal undertecknades idag av båda parter. Därutöver har delstaten oberoende av försäljningen av värmeverksamheten erbjudits option att köpa Vattenfalls aktier i GASAG AG.

”Redan när vi presenterade den strategiska översynen i maj 2022 betonade Vattenfall att vi i händelse av en försäljning endast skulle sälja till en investerare som hade för avsikt att fortsätta arbetet med energiomställningen i Berlin och vår tyska värmeverksamhet i linje med våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen. Ett annat krav var att den nya ägaren är en pålitlig och god arbetsgivare. Båda dessa krav uppfylls med delstaten Berlin som köpare”, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

För närvarande förväntas en köpeskilling baserad på aktievärdet till cirka 1,6 miljarder euro. Grunden för köpeskillingen är ett företagsvärde på strax under två miljarder euro. Vissa justeringar kommer att ske efter överlåtelsen från och med ikraftträdandedatumet 31 december 2023, men dessa kan fastställas slutgiltigt först efter att 2023 års räkenskaper har upprättats. Den nya ägaren kommer att göra fler betydande investeringar under de kommande åren, för att se till att 40 procent av fjärrvärmen senast 2030 produceras från förnybara energislag, och för att uppnå klimatneutralitet till 2045. I och med försäljningen kommer cirka 1 700 medarbetare på Vattenfall Wärme Berlin AG att flytta över till den nya ägaren. Vattenfall och delstaten Berlin planerar att slutföra transaktionen under andra kvartalet 2024. Efter detta kommer ytterligare medarbetare från centrala funktioner som personal och ekonomi att flyttas över. Försäljningen måste först få godkännande av parlamentet i Berlin och prövas av den federala kartellmyndigheten.

”För Vattenfall innebär försäljningen slutet på vår fjärrvärmeverksamhet i Tyskland, men vi kommer att fortsätta att vara en viktig aktör i den tyska energiomställningen. Vi kommer helt och hållet att fokusera våra personella och ekonomiska resurser på att göra det möjligt för våra leverantörer, samarbetspartners och fler än fem miljoner kunder att leva fossilfria liv framöver”, tillägger Christian Barthélémy, landschef hos Vattenfall i Tyskland.

Utöver den snabbt växande kundverksamheten har Vattenfall under många år varit marknadsledande i Tyskland inom produktion av fossilfri el från vattenkraft samt samlat sin kontinentaleuropeiska grossistverksamhet i Tyskland. Därutöver kommer företaget även i fortsättningen att satsa stort på såväl solenergi som land- och havsbaserad vindkraft.

”Tyskland är och förblir en kärnmarknad för Vattenfall. Vi planerar till exempel just nu ytterligare en stor vindkraftpark i Nordsjön med samma kapacitet som ett kärnkraftverk. Nordlicht-klustret kommer att producera vindkraft från 2027/2028 i nivå med elanvändningen för 1,6 miljoner tyska hushåll”, framhåller Anna Borg.