Den gröna omställningen och elektrifieringen av samhället innebär en historiskt stor efterfrågan på anslutningar till elnätet i norra Sverige. Vattenfall Eldistribution har nu erhållit ett nytt förhandsbesked från Svenska kraftnät om ytterligare tilldelning av effekt med 500 MW. Beskedet innebär en total tilldelning motsvarande 2 000 MW fram till 2030.

– Svenska kraftnäts preliminära tilldelning av effekt till vårt regionnät i Norrbotten är ett välkommet tillskott för att möta den totala efterfrågan och ett viktigt steg för de ökade behoven av effekt i regionen. Effekten vi tilldelas genom detta besked möter dock endast en fjärdedel av efterfrågan från våra kunder i regionen, men vi ser mycket positivt på de möjligheter som skapas. Tillsammans fortsätter vi arbetet för att skyndsamt möjliggöra den gröna omställningen genom elektrifiering av regionen, säger Cecilia Zetterström, chef Kund & Marknad, Vattenfall Eldistribution AB.

Energiomställningen kräver en ökad utbyggnad och förnyelse av elnätet och Vattenfall Eldistribution ökar investeringarna i elnätet för att accelerera elektrifieringen. Bygget av den första etappen för att förstärka regionnätet i Luleå är igång samtidigt som tilldelning av effekt och kapacitet är centrala faktorer fortsatt utveckling.

Svenska kraftnät har nyligen presenterat en utveckling och förtydligande av principer för tilldelning. De uppdaterade principerna är viktiga nycklar för att möjliggöra elektrifieringen i enlighet med kundernas förväntan. Tydligare principer i frågan är en utgångspunkt för att tilldelningen även fortsättningsvis ska kunna ske på sakliga grunder i hela branschen.
Med anledning av detta förtydligar nu Vattenfall Eldistribution förutsättningarna för tilldelning av effekt till sina kunder, med utgångspunkt i Svenska kraftnäts ”Vägledning för anslutning till stamnätet”.

– Vi ser positivt på att principerna för tilldelning av effekt tydliggörs och vi ansluter oss till den utvecklingen. De kompletterande principerna skapar en bättre utgångspunkt för den gröna omställningen och ger bättre förutsättningar för en tydlig och transparent kommunikation om tilldelning av effekt till såväl kunder som nätägare, säger Cecilia Zetterström.

För ytterligare information kontakta:
Carina Netterlind, pressekreterare, tel 073 072 79 30
Vattenfalls pressjour, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Fakta:

  • Utöver redan befintlig effekt i Svartbyn har Vattenfall Eldistribution tilldelats totalt 2 000 MW effekt fram till 2030.
  • Vattenfall Eldistribution investerar ca 3,6 miljarder kronor i Norrbotten åren 2023-2025.
  • Vattenfall Eldistribution har påbörjat förstärkningen av regionnätet runt Luleå. Den 6 december 2023 inleddes bygget av den första etappen mellan Lerbäcken och Hertsöfältet och ansökan om koncession för ytterligare två etapper har lämnats in till Energimarknadsinspektionen.
  • Vattenfall Eldistribution, liksom branschen i stort, tilldelar effekt med utgångspunkt i den vägledning för anslutning till stamnätet som Svenska kraftnät tagit fram och lämnat till regeringen.
  • Principerna bygger på att den strikta kön fortfarande är grundregel, men kompletteras med möjligheter till etappindelning, krav på användning av effekt i paritet med tilldelning och tydligare analys av projektets mognadsgrad.

Vattenfall Eldistribution distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet samt el- och leveranskvalitet. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen för ett fossilfritt samhälle. Vi finns på flera orter med huvudkontor i Solna. Läs mer om vår verksamhet på www.vattenfalleldistribution.se