energi, elektriker

Elektrifieringen kräver enorma investeringar. Massiva satsningar. Det kräver både ökad utbyggnad, förstärkning och modernisering av elnätet och innebär att investeringstakten måste accelerera. Vattenfall Eldistribution ökar nu takten från en investeringsnivå på dryga 5 miljarder SEK 2022 till en genomsnittlig årlig investeringsnivå på mellan 8-10 miljarder SEK fram till 2030.

En ökad elektrifiering av industriprocesser och transporter bidrar kraftigt till att Sverige kan nå klimatmålen och lägga grunden för en fossilfri framtid. Energiomställningen är avgörande för att lösa klimatutmaningarna och elnätet spelar en central roll och är en möjliggörare och en förutsättning för denna utveckling.

Nu framtidssäkrar Vattenfall Eldistribution sitt elnät för att kunna ansluta både nya produktionsanläggningar, elektrifierade industrier och befintliga kunder som ställer om till fossilfritt och elektrifierar sina processer. Många av Vattenfall Eldistributions anläggningar går dessutom mot slutet av sin tekniska livslängd och behöver moderniseras för att säkra leveranskvalitet. För att möta samhällets ökade behov behöver investeringarna i såväl lokal- som regionnät fördubblas.

– Elnätet är en samhällskritisk infrastruktur som måste möta behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Vår planering de närmaste tre åren innefattar cirka 4 000 olika projekt och det säger en hel del om satsningarna som behöver till, säger Annika Viklund, vd på Vattenfall Eldistribution.

Det är helt avgörande för elnätsbolagen att kunna möta kundernas efterfrågan på anslutningar för nya industrier, laddstationer och elproduktion samt möjliggöra omställning till elektrifierade processer. För cirka tio år sedan investerade Vattenfall Eldistribution ca 3 miljarder årligen i sina elnät. Idag är investeringsnivån drygt 5 miljarder för att åren fram till 2030 kunna investera mellan 8-10 miljarder per år.

– Omställningen medför att vi behöver dubbla överföringskapaciteten i vårt elnät och säkra den leveranskvalitet som förväntas. Men för att klara av att bygga ut elnätet i den takt som krävs, är det helt avgörande att vi får bättre förutsättningar där lagstiftning och arbetssätt förändras, en elnätsreglering som är framåtblickande och skapar rätt incitament och att tillståndsprocesserna kortas betydligt. Vi gör omfattande rekryteringar för att möjliggöra denna satsning och sist men inte minst behöver vi stärka den lokala förankringen för den infrastruktur som måste till, säger Annika Viklund.