Idag har Vattenfall Eldistribution lämnat in en ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ledningarna är en förutsättning för anslutning av ljusbågsugnen och därmed SSABs omställnings till fossilfri stålproduktion.

Klimatomställningen kräver en utfasning av fossila bränslen och en ökad grad av elektrifiering. Den ökade elanvändning som detta medför, innebär att elnäten behöver förstärkas och byggas ut, för att vi ska kunna tillgodose behovet av ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät.

-Vi arbetar hårt för att säkerställa en trygg och säker eldistribution till såväl privatkunder som näringsliv. Tempot i utbyggnaden ökar hela tiden i takt med samhällets behov, och här blir en smidig och förutsägbar tillståndsprocess anpassad till dagens förutsättningar allt viktigare för alla parter i kedjan, säger Mats Engstedt, Enhetschef, Anläggningsinvesteringar, Vattenfall Eldistribution AB.

Ansökan har föregåtts av en omfattande samrådsprocess. De yttranden som mottagits under processen har beskrivits och bemötts i tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen.

I ansökan förordar Vattenfall Eldistribution en luftledning framför markkabel. Av tekniska skäl är luftledning att föredra på dessa spänningsnivåer och ger en ökad driftsäkerhet. Vid byggnationen av luftledningen kommer hänsyn att tas till närmiljön i så stor utsträckning som möjligt. Ansökan kommer under nästa år att kompletteras med ytterligare naturvärdesinventeringar, för att flyttfåglarnas rörelser och florans växlingar ska dokumenteras.

Ansökan handläggs nu av Energimarknadsinspektionen som kommer att skicka ut ansökan på remiss till alla berörda fastighetsägare, kommuner och myndigheter.