Vattenfall tar steg mot att utveckla kärnkraften på Väröhalvön genom att ansöka om en reviderad detaljplan hos Varbergs kommun. Detta initiativ är en del av företagets strategi för att bygga nya reaktorer i närheten av det nuvarande Ringhals kärnkraftverk.

Med ägande av majoriteten av det nästan en kvadratkilometer stora området väster om Ringhals, förklarar Desirée Comstedt, ansvarig för kärnkraftsprojekt och utveckling hos Vattenfall, att en ny detaljplan är nödvändig för att realisera byggandet av nya reaktorer.

Vattenfalls vision är att etablera en ny kärnkraftsanläggning på Väröhalvön, med målet att ha nya reaktorer i funktion i början av 2030-talet. I linje med dessa planer har företaget påbörjat förvärv av fastigheter i det aktuella området under hösten.

Comstedt betonar att den framtida anläggningen är planerad att placeras inom eller i anslutning till Riksintresse Ringhals, ett område avsett för elproduktion och kraftvärme. En lokaliseringsutredning har bekräftat områdets lämplighet för att snabbt kunna tillgodose Sveriges växande behov av planerbar elektricitet.

Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning har pågått sedan våren, inkluderande fältstudier och markundersökningar. Dessutom har Vattenfall initierat förfrågningar till potentiella reaktorleverantörer under sommaren.

Resultaten från en förstudie, som förväntas vara slutförd vid 2023 års slut, kommer att vara en del av beslutsunderlaget för framtida tillståndsansökningar hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen.

I den inlämnade ansökan om planbesked specificeras att den nya kärnkraftsanläggningens driftområde kommer att inkludera reaktorer och nödvändiga stödbyggnader. Ytterligare utrymmen för verksamheten, såsom verkstäder, förråd, kontor, matsal, avloppsreningsverk och räddningstjänst, samt externa områden för parkering och boende, kommer också att behövas. Vattenfall undersöker möjligheten att samnyttja befintlig infrastruktur vid Ringhals kärnkraftverk med den nya anläggningen.