I detta sensommarläge 2023, präglat av ihållande regn och översvämningar, kunde man rimligtvis förvänta sig att samtliga vattenmagasin skulle vara fyllda till 100 procent. Varför då ödsla vatten genom att låta det rinna förbi kraftverken när fyllnadsgraden inte når sin topp? Energiföretagen förklarar här sammanhanget.

För detta år noterade vi att vårfloden var något försenad och något mindre än det normala, och att början av sommaren var torrare än vanligt. Detta ledde till att vattenmagasinen nådde botten något senare (innan vårfloden fyllde på) och på lägre nivåer än det historiska genomsnittet. När regnen sedan anlände fylldes många magasin snabbt på, och nu, mot slutet av sommaren i vecka 34, ligger de totalt sett på drygt 75 procent, fortfarande något under genomsnittet för denna tid på året. I vissa älvar är dock nivåerna över det förväntade.

Trots dessa omfattande regnperioder har fyllnadsgraden enligt Energiföretagens veckovisa rapporter ännu inte nått medelvärdet. Hur kan detta förklaras? Under de senaste veckorna har Energiföretagen mottagit frågor från både media och allmänheten om detta.

Fyllnadsgradens Karaktär
Först och främst måste fyllnadsgradens natur definieras eftersom den kan variera. Fyllnadsgrad kan hänvisa till andelen av en vattenvolym i kubikmeter, men också till vattenståndet i meter över havet. Det kan även uttryckas som energi i Gigawattimmar (GWh) eller Terawattimmar (TWh). Energiföretagen och elbörsen Nordpool redovisar fyllnadsgraden i procent, där 100 procent motsvarar det maximala energiinnehållet på 33 675 GWh (nästan 33,7 TWh lagrad energi).

Skillnader i Energiinnehåll
Eftersom energiinnehållet minskar med fallhöjden, koncentreras de största energivolymer i höglänta områden, vanligtvis i fjällen. En droppe vatten på 500 meters höjd kan energimässigt vara värd nästan fem gånger mer än en droppe vatten på 100 meters höjd. De största vattenmagasinen är således placerade högt upp i älvarna.

Dessa magasin är oftast dimensionerade för att kunna hantera snösmältningen under våren och försommaren samt sommarens och höstens eventuella regn. Ett mål med vattenplaneringen är att magasinen ska vara så tomma som möjligt inför vårfloden och så fyllda som möjligt inför vintern. Detta vatten kan omvandlas till elektricitet i kraftverken längre ned i älvarna under hela året, i takt med samhällets behov av pålitlig el.

Planering och Effektiv Vattenanvändning
Magasin längre ner i älvarna har vanligtvis mindre lagringskapacitet, eftersom det inte är lika fördelaktigt att lagra vatten på låg höjd. Dessa kraftverk är ofta renodlade strömkraftverk utan egen lagring. De utnyttjar istället de högre magasinen genom noggrann vattenplanering.

Det vatten som strömmar till de lägre stationerna måste således användas direkt. Man försöker förvisso spara så mycket vatten som möjligt uppströms, men ibland kan man tvingas släppa förbi vatten om kraftverkens produktionskapacitet eller magasinens lagringsutrymme är begränsat. Vid förväntade höga flöden kan man även vara tvungen att släppa vatten i förväg för att inte äventyra dammsäkerheten inför ankommande stora vattenmängder.

Sammanfattningsvis kan stora vattenflöden längre nedströms leda till att mycket vatten måste släppas förbi magasinen, utan att de stora energivolymer längre upp i systemet fylls på i motsvarande omfattning. Detta förklarar varför betydande utsläpp kan förekomma utan att fyllnadsgraden i vattenkraftens energireserver ökar.