Andra faktorer styr prissättningen av fjärrvärme än den underliggande kostnadsstrukturen
Fjärrvärmepriset skiljer sig åt mellan olika områden beroende på typ av ägare, prisutvecklingen på konkurrerande uppvärmningsformer och efterfrågerelaterade faktorer, enligt en konsultstudie som Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit ta fram.

Sedan i februari har professor Jörgen Hellström genomfört en studie åt Ei om prisutvecklingen på den svenska fjärrvärmemarknaden mellan åren 2009 och 2019. I studien utreds vilka faktorer som ligger bakom prisbildningen på fjärrvärmemarknaden samt hur prisutvecklingen för konkurrerande uppvärmningsalternativ påverkar fjärrvärmepriserna. I utredningen analyseras också vilka förändringar i priser som införandet av branschinitiativet Prisdialogen medfört.

Studiens huvudsakliga slutsatser är att skillnader i prissättning av fjärrvärme inte beror på skillnader i underliggande kostnadsstrukturer som produktions- och distributionskostnader utan i stället på:

  • om fjärrvärmenätet ägs av ett kommunalt eller privat företag
  • prisutvecklingen på konkurrerande uppvärmningsformer, i huvudsak kostnadsutvecklingen för värmepumpar
  • skillnader i efterfrågerelaterade faktorer, så som disponibel inkomst och fastighetsbeståndets sammansättning, mellan olika fjärrvärmeprisområden.

Studien indikerar också att branschinitiativet Prisdialogen haft en dämpande effekt på prisutvecklingen under perioden 2013–2019.

Konsultrapporten Prisbildning på svenska fjärrvärmemarknaden