Vad krävs för ett robust energisystem?

Vår bild av hur vi ska förse oss med energi har varierat över tid. Förflyttar vi oss till mitten 60-talet, hade vår bild av ett robust energisystem innehållit inslag av välfyllda oljelager i bergrum på ett antal ställen i landet.

Efter de två oljekriserna på 70-talet drevs utvecklingen vidare med en förnyad syn på robustheten. Det kom då att innebära minskat beroende av importerad energi från ett fåtal länder. Det var förknippat med försvars- och säkerhetspolitik. Med tiden har begreppet alltmer kommit att inkludera hållbarhet – vi menar idag att ett robust energisystem också är ett hållbart, fossilfritt energisystem.

Vi befinner nu vid en tidpunkt där grön omställning är i fokus och där vi tillsammans måste accelerera takten för att lösa de globala utmaningarna. En del av dessa systemförändringar, vi ser komma, bygger på prognoser som alla pekar på ökad elektrifiering inom olika branscher och diskussionerna om ett robust energisystem har mest kommit att handla om elsystemet och inte om systemet som helhet.

Elenergi – en av flera pusselbitar
Vårt samhälle är beroende av elenergi, och som det alltså förutspås, kommer elenergin bli ännu mer central i vårt samhälle. Vi förväntar oss därför att elen ska vara tillgänglig för alla och att den är tillgänglig i varje ögonblick som vi vill använda den samt att den dessutom är tillgänglig till ett rimligt pris. Elen är ju speciell på det sättet att den behöver användas samtidigt som den skapas, åtminstone är det så vi har fått höra alltsedan fysiklektionerna i skolan. Det skiljer elen från andra former av energi som till exempel bioenergi: Har du köpt en säck pellets så måste du inte använda den direkt när du köper den, utan säcken kan ligger där i källaren tills du behöver den. Det verkar attraherande att kunna hantera el, som man köper eller själv producerar, på ett liknande sätt, speciellt i skenet av en accelererande elektrifieringsgrad.

Att förstå helheten är avgörande
I begreppet energisystem omfattar vi i vårt arbete mer än den tekniska strukturen som behövs för att tillföra, omvandla distribuera och använda energi. Vi inkluderar även bland annat de aktörer, styr- och stödsystem som påverkar och möjliggör utveckling och förbättring. När vi dock pratar om ett ”robust energisystem” så är det dock flödet av energi i samhället vi avser och en möjlig definition skulle kunna vara att: ”Ett robust energisystem utgörs av förnybara energikällor, där energin i den form den önskas är tillgänglig för alla användare i varje ögonblick och till rimlig kostnad”.

I den form det önskas – ett första steg i att skapa ett robust energisystem är alltså att fundera på vilka energislag som passar bäst för att lösa olika energibehov – värme, el, kyla och andra drivmedel för fordon. Hela verktygslådan av förnybara energikällor i olika former behövs.

”Ett ökat samarbete på så väl lokal och regional nivå är en annan möjligväg att skapa robusthet”

Som sagts ovan kommer dock en större del av energibehovet bestå i ökad tillförsel av elenergi, och när man utgår från föreslagen definition och ser på energi som något flyktigt och något som är i konstant i rörelse ter sig frågan som robust och ”tillgänglighet i varje ögonblick” väldigt utmanande. Allra först måste vi effektivisera, dvs ta bort all onödig energianvändning, detta är grunden från vilket vi bygger ett långsiktigt robust energisystem. Energieffektivisering handlar inte bara om att använda energi effektivare, utan också om att ta hänsyn till när energin används, att till exempel styra användningen för att minska effekttopparna. När det är gjort finns det sedan flera olika lösningar för att öka tillgängligheten. Det kan bland annat vara att komplettera energisystemet med metoder för lagring av energi i batterier eller med hjälp av vätgas, detta ger helt nya möjlighet.

Ett ökat samarbete på så väl lokal och regional nivå är en annan möjligväg att skapa robusthet. Till exempel kan stora elproducenter, som massabruk, bistå med att vara reservkraft för att leverera el ut på nätet om brist skulle uppstå. Denna insats skulle innebära att de tillfälligt måste dra ner på sitt eget energibehov och de behöver därför få ersättning både för sin beredskap och när de är aktiv elleverantör. I sista hand kan vi öka produktionen av förnybar el och bygga ut överföringskapaciteten.

Hur kan du bidra till ett robust energisystem?
Hur kan du som företagare eller privatperson medverka till att energisystemet blir mer robust och långsiktigt hållbart?

  • Sluta slösa energi – för att energin ska räcka till alla ”i varje ögonblick” måste vi ha ett effektivt resursutnyttjande. Som företagare är ett strategiskt energiarbete en viktig del av verksamhetsutvecklingen och som privatperson kan det ge utrymme för andra hållbara val.
  • Förstå dit eget energisystem. Inventera när du behöver energi och till vad det behövs – el, värme, kyla eller transporter. Utred vilket som skulle vara den mest hållbara lösningen till vart och en av dina behov.
  • Sluta använda olja och andra fossila bränslen – du kan sälja eller konvertera din fossildrivna bil, ersätta fossil energi för att producera ånga till din industriprocess och ställa krav vid inköp på fossilfria produkter och tjänster. Det ger ett mer robust energisystem genom att minska andelen fossila energikällor i systemet.
  • Bli en ”prosument” – du kan producera din egen el, för att täcka hela eller delar av ditt behov. På detta sätt är du med och ökar andelen förnybar energi i systemet.
  • Lagra energi – du kan lagra elen för att bidra till ett mer robust energisystem genom att öka tillgängligheten i varje ögonblick. El kan lagras på olika sätt. Två sätt som blivit alltmer uppmärksammade är batterier och vätgas.

/Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost