Svenska kraftnäts undersökning om krav på minsta tröghet för hantering av dynamisk stabilitet har överlämnats till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Svenska kraftnät har gemensamt med övriga systemoperatörer för överföringssystem (TSO) inom det nordiska synkronområdet utfört en undersökning för att fastställa om en minsta tröghet (rotationsenergi) i systemet behöver fastställas för att upprätthålla frekvens­stabiliteten på synkronområdesnivå. Undersökningen gjordes i enlighet med artikel 39.3(a) i EU-förordningen Drift av elöverföringssystem (SO) och har nu överlämnats till Energimarknadsinspektionen.

Inget behov av att fastställa en minsta tröghet nu
De nordiska TSO:ernas undersökning visar att det i närtid inte är nödvändigt att fastställa en minsta tröghet (rotationsenergi) i systemet för det nordiska synkronområdet. Svenska kraftnät avser därmed inte att lämna förslag på metod för detta inom sex månader, såsom föreskrivs i artikel 39.3.b och artikel 6.3.a SO.

En uppdatering av undersökningen enligt artikel 39.3.a kommer att göras till den 14 september 2023.

Resultat av undersökningen
Resultaten av undersökningen visar att det för närvarande är mer effektivt att upprätthålla den transienta frekvensstabiliteten genom att använda en snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR) som ett komplement till frekvenshållningsreserv FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance).

Småsignalstabilitet för frekvensen upprätthålls bäst genom det förslag till nya tekniska krav för frekvenshållningsreserverna FCR-N och FCR-D som de nordiska systemoperatörerna för överföringssystem förbereder att sända in för godkännande i enlighet med artikel 154.2 i SO.

Vidare kan en begränsning av dimensionerande felfall användas som en avhjälpande åtgärd. Undersökningen och resultatet beskrivs närmare i rapporten Requirement for minimum inertia in the Nordic power system.

Läs mer om Drift av elöverföringssystemet (SO)

Rapport (på engelska): Requirement for minimum inertia in the Nordic power system (.pdf)