Svenska kraftnät arbetar tillsammans med regionnätsägarna sedan 2008 för att skapa en ny struktur för att säkra elförsörjningen i Stockholm. Drygt ett 50-tal projekt genomförs i Stockholmsområdet. Tidsplanen för projektet tunnelborrning mellan Anneberg och Skanstull försenas.

Svenska kraftnät arbetar tillsammans med regionnätsägarna sedan 2008 för att skapa en ny struktur för att säkra elförsörjningen i Stockholm. Drygt ett 50-tal projekt genomförs i Stockholmsområdet. Tidsplanen för projektet tunnelborrning mellan Anneberg och Skanstull försenas.

För att säkerställa att el kan matas in från flera håll till Stockholmsregionen bygger Svenska kraftnät en 400 kV-förbindelse från Upplands-Väsby till Haninge genom centrala Stockholm. En del av denna förbindelse ska gå i en tunnel från Anneberg i Danderyd till Skanstull i Hammarby Sjöstad.

Tunnelborrningen har varit långsammare än förväntat. En av orsakerna har varit större inläckning av vatten, vilket bland annat har berott på brister i tätningsarbetet. Därför stoppades tunnelborrningen tillfälligt under december 2020 till maj 2021. Under denna period utfördes eftertätning av berget och förbättringar av kvaliteten på injekteringsbruk och tätningsmetod genomfördes.

– Vi valde att stoppa tunneldrivningen för att säkerställa att inläckaget av vatten i tunneln inte skulle riskera att överskrida de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom. Med den injektering som nu utförs på ett tillfredställande sätt kan vi fortsätta med god framdrift, säger Ulrika Hamberg, huvudprojektledare för projekt Anneberg-Skanstull.

Samarbetar för bättre framdrift
Svenska kraftnät har tillsammans med entreprenören gjort omfattande arbete för att säkra framdrift i projektet med bibehållen god arbetsmiljö och prestation. Tillsammans har man sett över möjligheter att effektivisera processerna och metoderna för injektering, för att därigenom spara tid. Trots det blir det en försening i projektet och tidsplanen visar att tunnel och kabelförläggning är klar för drifttagning 2028/2029.

Infrastrukturprojekt är komplexa. Förutsättningar och behov förändras över tid och utmaningar hanteras löpande när de uppstår. Svenska kraftnät har stärkt upp på beställarsidan med experter och styrning för att på effektivast sätt bemöta och styra projektets leverantörer. Fokus för tunnelprojektet är att säkerställa bästa möjliga process och metod för injektering och utnyttjande av dygnets timmar, med hänsyn till de riktlinjer som gäller i projektets miljödom.

– Tydlig styrning och stark laganda, både på beställarsidan och hos entreprenören, är viktiga förutsättningar för att lyckas. Det gäller inte minst för de medarbetare och skiftlag som arbetar nere i tunneln för att uppnå den effektivitet och kvalitet som vi förväntar oss, säger Ulrika Hamberg.

Ny struktur för elnätet
För att möta Stockholms behov av långsiktig elförsörjning arbetar Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio sedan 2008 med att skapa en ny struktur för Stockholms framtida elnät. Det innebär ett 50 tal-projekt under en 25-års period. Detta kompletterades 2016 med beslut om ytterligare åtgärder för att säkerställa driftsäkerheten.

– Att utveckla elförsörjningen i en expansiv region som Stockholm är komplext. Många olika intressen behöver samsas för att skapa förutsättningar för ökade elbehov, energiomställning och hållbar samhällsutveckling. Vi har en nära dialog med regionnätsägarna, kommuner och andra intressenter när vi planerar och genomför våra projekt för att trygga elförsörjningen i Stockholmsregionen, säger Tobias Edfast, chef Nätutveckling.

Förseningen i projektet Anneberg-Skanstull får konsekvenser för kapacitetstilldelningen till regionnätsägarna och för de markägare där rivningar av ledningar är planerade.

– Varefter förutsättningarna förändras behöver situationen analyseras på flera nivåer, det är därför nu svårt att svara på vilka konsekvenser en försening i ett projekt får på samhällsnivå, säger Tobias Edfast.

Andra åtgärder
Att öka kapaciteten till Stockholmsregionen är angeläget både för energiomställning och samhällsutveckling. Analyser för att hitta möjligheter att vidta andra åtgärder än att bygga nya ledningar görs löpande.

– En sådan åtgärd är ombyggnationen av station Tuna. Med en ombyggnation möjliggörs uttag av ytterligare cirka 300MW i Stockholmsområdet, en åtgärd som kommer att ge resultat redan 2024. I station Odensala installeras en ny transformator. Det ökar kapaciteten främst till Uppsalaområdet men är också positivt för driftsäkerheten i Stockholmsregionen under byggnationen av nya ledningar.

Ombyggnationen i station Tuna och en ny transformator i Odensala stärker Mälardalsregionen. Men det finns inte en åtgärd som löser hela kapacitetsbehovet, berättar Tobias Edfast.

– Vi arbetar hela tiden med att analysera systemet och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder.

Flexibilitetsmarknad i Storstockholm
Svenska kraftnät driver tillsammans med Vattenfall och Ellevio ett utvecklingsprojekt, Sthlmflex, för flexibilitetsmarknad i Storstockholm. Att kunder kan välja att vara flexibla i sin elförbrukning blir en viktig pusselbit i att skapa ett samhällsekonomiskt hållbart kraftsystem.

Att få en ny ledning på plats tar tid – det är främst i tillståndsfasen, som tidsvinster finns att göra. Det pågår många initiativ för att korta ledtiderna i tillståndsprocesserna. Bland annat ser Svenska kraftnät över sina egna arbetssätt och metoder men även samverkan med andra myndigheter för att minska ledtiderna.