Trots att vintern 2019/2020 var ovanligt varm och en pandemi som påverkat hela samhället gör Göteborg Energi ett starkt resultat för 2020 på 577 (696) miljoner kronor efter finansiella poster. Det står klar sedan koncernens VD Alf Engqvist i dag, fredagen den 11 februari, överlämnat årsredovisningen till styrelsen.

– Resultatet är lägre än 2019 men efter omständigheterna går vi starka ur 2020. Vintern 2019/2020 var rekordvarm, vilket innebar minskade intäkter från el och fjärrvärme, säger Alf Engqvist och konstaterar att även pandemin inneburit stora anpassningar i verksamheten.

– Vårt fokus har hela tiden varit att trygga leveranserna till kunderna, inte minst till samhällskritiska verksamheter som våra stora akutsjukhus. Jag är både stolt och glad över att vi under 2020 inte bara upprätthållit vår verksamhet, utan faktiskt ökat takten både vad gäller klimatarbetet, stadsutvecklingen och vår inre effektivisering, säger han.

Under 2020 ökade den totala investeringsvolymen med 109 miljoner kronor jämfört med 2019. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärme, elnät och fjärrkyla. Flera viktiga projekt som till exempel en ny ackumulatortank på Hisingen och en ny solcellspark i Utby har gått i mål. Fjärrkylanätet har expanderats genom en ledning under Göta älv och de olika delarna i pusslet kring en helt återvunnen/förnybar fjärrvärme 2025 börjar falla på plats.

– Stadsutvecklingen innebär att vi behöver göra omfattande investeringar under en rad år framåt, inte minst i våra el- och fjärrvärmenät. Dessa investeringar måste vi klara med bibehållen lönsamhet då ägarna förväntar sig att vi med vårt resultat bidrar till stadens olika verksamheter. För att klara detta har vi under flera år bedrivit ett långsiktigt internt effektiviseringsarbete. I år har vi landat en ny matrisorganisation där kunden och affären har fått en mer framträdande roll. Inom det nya verksamhetsområdet Utveckling och Digitalisering har vi skapat ytterligare fokus på de framtidsfrågor som är avgörande både för oss och för energibranschen i stort, säger Alf Engqvist.

Av 2020 års resultat på 577 miljoner kronor går hälften tillbaka till staden och dess olika verksamheter.

Nedan finns en kommentar från ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg. Resultat- och balansräkningen finns som bilaga att ladda ner

Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2020

Det varma vädret minskar behovet av energi och effekt i form av framför allt el och värme. Detta i kombination med låga priser på el och elcertifikat gör att resultatet från energileveranser är lägre än under ett normalår och vad som planerats för. Koncernens nettoomsättning 2020, som till största delen härrör från produktområdena fjärrvärme, elhandel och elnät, uppgick till 5 231 mkr (5 799), en minskning med tio procent jämfört med föregående år.

Under året gjordes nedskrivningar om 60 mkr som till största delen avser vindkraftsanläggningar då pris på el och elcertifikat utvecklats negativt. Högre av- och nedskrivningar, kompenseras till viss del av högre servis- och anslutningsavgifter samt övriga rörelsekostnader.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 577 mkr (696) vilket är 119 mkr lägre jämfört med föregående år. Men med tanke på omständigheterna med en pandemi som påverkat hela samhället och varmare väder så är det ett starkt resultat.

Energisektorn är en kapitalintensiv bransch och investeringarna har en långsiktig ekonomisk konsekvens för koncernens verksamhet. Den totala investeringsvolymen för verksamhetsåret 2020 uppgår till 1 098 mkr (989) vilket är 109 mkr högre jämfört med föregående år. Summan fördelar sig på nyinvesteringar 632 mkr (604) och reinvesteringarna 466 mkr (385). Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärme, elnät och fjärrkyla.

Kassaflödet (EBITDA-CAPEX) uppgick till 247 mkr (314 ) vilket är lägre än föregående år i huvudsak beroende på något högre investeringsnivåer under året. Skuldsättningsgraden 43,5 procent är i nivå med föregående år, medan andelen räntebärande skulder ökade något.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2020 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 6,9 procent (8,7). Soliditeten uppgick vid årets slut till 52,7 procent (51,2). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2020 förstärktes fritt kassaflöde med 247 mkr (313).