Tidplanen för den gemensamma europeiska elområdesöversynen har uppdaterats enligt ett gemensamt beslut av de europeiska TSOerna. Förslag om eventuell förändring av elområden kommer att publiceras i februari 2024.

Sveriges elområdesöversyn genomförs som del av en gemensam och koordinerad elområdesöversyn i Europa och inom ramen för elområdesöversyn i Norden. Projektet för samordning av den europeiska elområdesöversynen har beslutat att skjuta sex månader på leverans och publicering av förslag till eventuell förändring av elområden. En bidragande orsak till detta är ACER’s beslut om att projektet för elområdesöversynen avseende Centraleuropa ska analysera både elområdesindelningar och kombinationer av elområdesindelningar.

Modelleringen inom elområdesöversynen är mycket komplext och kräver därför omfattande modell- och IT-utveckling. Det är första gången en elområdesöversyn sker enligt den beslutade metoden vilket har medfört utmaningar att leverera enligt tidplan.

Förseningen medför att projektet för elområdesöversyn i Norden får tid att genomföra ytterligare en känslighetsanalys av ett torrår. Detta utöver den redan beslutade känslighetsanalysen med höga bränslepriser.