Ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Svenska kraftnät och energibolaget E.ON ska sätta fart på Skånes elektrifiering. För att hantera regionens växande elbehov lanseras idag samverkansplattformen Nätutbyggnad Effektivt Tillsammans, eller Skånes effektkommission NET.

– Syftet är en snabbare och mer omfattande elektrifiering av samhället, industrin och transportsektorn i en av landets mest elintensiva regioner, säger Anna Jähnke, ordförande i Skånes effektkommission.

Trots att Skåne står för en betydande del av landets elförbrukning, är regionens självförsörjningsgrad av eleffekt endast 15 procent. Denna obalans gör att en stor del el måste importeras från andra delar av Sverige och från utlandet. För att möta energigapet och underlätta övergången till en mer hållbar och fossilfri framtid, etableras Skånes effektkommission NET. Målet är att underlätta och möjliggöra bygget av nya kraftledningar i Skåne fram till 2035.

– Nya kraftledningar är avgörande för att snabba på elektrifieringen och skapa möjligheter för ny elproduktion i regionen. Det nya samarbetet strävar efter att hitta effektiva lösningar för att säkerställa att elnäten har den kapacitet som krävs för att hantera Skånes ambitiösa planer, både på kort och lång sikt, säger Anna Jähnke.

Den strategiska satsningen markerar en milstolpe i Skånes ansträngningar att möta framtidens energibehov. Skånes effektkommission NET ska lägga grunden för en mer elektrifierad och hållbar framtid i regionen genom att säkerställa en robust och kapabel infrastruktur.

– Svenska kraftnät gör en historisk satsning på att bygga ut elnätet. Det gör vi för att möta den snabbt ökande efterfrågan på el. Därför har vi fullt fokus på att korta ledtiderna när vi bygger. Det är en stor utmaning som vi inte klarar ensamma. Alla berörda måste dra sitt strå till stacken. Det kommer krävas mer elproduktion i Skåne för att klara Skånes elektrifiering. Ska vi rusta Skåne och Sverige för framtiden krävs dialog och förståelse för varandras behov. Därför är vi på Svenska kraftnät glada att vi idag kan presentera denna gemensamma avsiktsförklaring, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Svenska kraftnät.

– Länsstyrelsen Skåne arbetar för att stärka näringslivsutveckling och industrins gröna omställning i Skåne. Vi ser att rådande begränsningar i elnäten försvårar för skånska aktörer att förverkliga sina omställningsplaner. Det är i en gemensam kraftsamling vi kan möta behovet av elnätsutbyggnad och kortare ledtider. Därför är denna avsiktsförklaring ett avgörande steg i rätt riktning för att få detta på plats, säger Skånes landshövding Anneli Hulthén.

– Energiomställningen är en av vår tids viktigaste frågor och att verka för en snabbare och mer omfattande utbyggnad av elnätskapacitet i Skåne är en stor och strategiskt viktig investering för E.ON. De senaste tio åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den just avslutade regleringsperioden, 2020 till 2023, investerade E.ON 17 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution

– Det är Region Skånes uppgift att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och skapa förutsättningar för att människor och företag kan bo och verka i hela Skåne. I takt med att vårt samhälle elektrifieras spelar elnätet en allt viktigare roll och vikten av samarbete och gemensamma mål och visioner blir allt större. I Skånes effektkommission NET samlar vi nyckelaktörerna för att gemensamt arbeta för att Skånes framtida elnät är robust och välfungerande, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Avsiktsförklaring Skånes effektkommission NET
Skånes effektkommission NET (Nätutbyggnad Effektivt Tillsammans) syftar till att säkerställa utbyggnaden av elnätet i Skåne för att möta framtida behov som Skånes effektkommission identifierat, och därmed säkra en robust och resilient elförsörjning.