Idag släpptes en ny rapport från Tillväxtverket där effekterna av elbristen studerats. Flera olika scenarier för framtida tillväxt har analyserats.

I en framtidsprognos för Skåne bedömer Tillväxtverket att antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 – 19 000 fram till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Sammanfattningsvis visar analysen att sysselsättningen beräknas vara mellan en och tre procent lägre år 2040 som en direkt konsekvens av kapacitetsbristerna i elnätet.

Sydsvenska Handelskammaren företräder cirka 2500 medlemsföretag i Sydsverige och har analyserat rapportens innehåll.

-Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt. Vi vill betona vikten av en ordentlig upprustning och expandering av elnäten, men också belysa vikten av regional elproduktion. Det är centralt för vår förmåga att generera välstånd, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren.