Tethys Oil, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Montasar Ltd (”Tethys”), har tecknat avtal med EOG Resources Oman Block 49 Limited (“EOG”), ett helägt dotterbolag till EOG Resources, Inc., enligt vilket EOG erhåller 50 procents intresseandel i prospekterings- och produktionslicensen över Block 49, vilken täcker en yta om 15 439 km2 onshore Oman. Enligt överenskommelsen kommer EOG också ha möjlighet att överta operatörskapet samt att öka sin intresseandel till 85 procent i all verksamhet avseende icke konventionella kolväteresurser. Transaktionen är avhängig myndigheternas godkännande.

EOG kommer att erhålla tillgång till data avseende flera tusen kilometer 2D seismiklinjer, två nyligen genomförda seismikstudier (2D och 3D), nio prospekteringsborrningar samt ytterligare geotekniska studier och rapporter. Som vederlag för 50 procents intresseandel och tillgång till data, kommer EOG att ersätta alla upplupna kostnader hänförliga till licensen, samt stå för kostnaderna avseende prospekteringsborrningen Thameen-1, upp till ett sammanlagt belopp om MUSD 15.

Tethys kommer att fortsätta vara operatör för licensen under borrningen av Thameen-1 och fram till att den första prospekteringsperioden avslutats. Efter att åtagandena under den första prospekteringsperioden på Block 49 har fullgjorts, kan EOG välja att ta över operatörskapet samt att öka sin intresseandel till 85 procent i all verksamhet avseende icke konventionella kolväteresurser. Om EOG väljer att utnyttja denna möjlighet, kommer Tethys att ha kvar 15 procents intresseandel. Överenskommelsen inkluderar vederlag om optionen utnyttjas samt vid en kommersiell utbyggnad av icke konventionella kolväteresurser. Parterna kommer att ha 50 procents intresseandel vardera i all verksamhet avseende konventionella kolväteresurser.

”Vi är mycket glada över att ha nått denna överenskommelse med en av världens främsta experter på icke konventionella kolväten och vi välkomnar EOG att som partner göra oss sällskap i jakten på kolväten på Block 49”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.

”Vi tycker det skall bli spännande att i partnerskap med Tethys utvärdera en oljerik sedimentbassäng avseende både konventionell och icke konventionell kolvätepotential”, säger William R. “Bill” Thomas, styrelseordförande och verkställande direktör, EOG Resources, Inc. ”Det här avtalet ökar EOGs avtryck i Oman, där också Block 36 ingår, och ger oss en attraktiv möjlighet att undersöka en sedimentbassäng med betydande potentiell uppsida för bolaget.”

Block 49 täcker en yta om 15 439 km2 i sydvästra delen av Oman. Tethys Oil tilldelades licensen 2017. Efter tre års seismiskt arbete, inklusive ombearbetning av befintlig äldre seismisk data och bearbetning och tolkning av seismisk data från två nya seismikinsamlingar, är Tethys redo att påbörja prospekteringsborrningen Thameen-1. Borrningen beräknas kunna inledas i mitten av december 2020 och borras till ett djup om nära 4 000 meter i syfte att utvärdera tre potentiella reservoarmål.

Den första prospekteringsperioden på Block 49 har förlängts med ett år och avslutas i december 2021. Partners i prospekterings- och produktionslicensen kan välja att påbörja en andra treårig prospekteringsperiod.