Det andra kvartalet 2020 kommer under en lång tid framöver att framstå som ett på många vis extraordinärt kvartal. För Tethys har huvudfokus varit att säkerställa medarbetares och samarbetspartners säkerhet och välbefinnande och upprätthålla verksamheten så nära det normala som möjligt.

Jag är mycket nöjd och tacksam över att kunna meddela att båda målen framgångsrikt nåtts! Och trots de utmaningar pandemin orsakat, så lyckades vi också vara kassaflödesneutrala under kvartalet. Vi är dock fullt medvetna om att situationen inte har återgått till det normala, och vi bibehåller en hög beredskap för att fortsatt möjliggöra en säker och effektiv verksamhet i denna surrealistiska värld.

I början på kvartalet var det på inget vis givet att något av de ovannämnda målen skulle nås. Men genom alla Tethys-medarbetares starka engagemang, har vi kunnat hålla oss friska och verksamheten har kunnat fortsätta nästan som vanligt men under tämligen ovanliga omständigheter. Operatören för Block 3&4 har lyckats upprätthålla en fungerande verksamhet som mött alla säkerhets- och produktionsmål och samtidigt lyckats implementera rigorösa säkerhetsåtgärder på oljefälten för att förhindra spridning av covid-19. Vårt värdland, Sultanatet Oman, har infört strikta hälsoregler samtidigt som de säkerställde att oljesektorn kunnat fortsätta sin verksamhet. Jag vill här ta tillfället i akt att tacka dem båda och uttrycka vår uppskattning för dessa stora insatser.

Vad gäller det finansiella läget, noterar vi med tillfredsställelse att effekterna av oljeprisfallet mildrades genom kostnadsbesparingar och uppskjutna investeringar. Mot slutet av kvartalet återhämtade sig oljepriset något allt eftersom efterfrågan gradvis steg och som ett resultat av de stora produktionsnedskärningar som genomfördes av oljeproducentländerna inom OPEC+. Dessa begränsningar har också påverkat Tethys Oil. I april meddelade vi att vi drog tillbaka våra finansiella guidningar och produktionsguidningar för året efter att vi hade informerats av operatören för Block 3&4 om att vår produktion kommer att bli föremål för produktionsbegränsningar. Den genomsnittliga produktionen under det andra kvartalet 2020 var lägre än tidigare kvartal, men vi lyckades ändå nå 10 600 fat olja per dag. Begränsningarna kvarstår, men vår produktion kommer sannolikt att fluktuera från månad till månad.

Tack vare att operatören för Block 3&4 så snabbt kunde senarelägga investeringar, förväntar vi oss att investeringstakten kommer att minska väsentligt under återstoden av året. Detta, kombinerat med att oljepriset återhämtat sig, torde vi kunna se fram emot en ganska komfortabel finansiell situation framgent. Även efter en distribution om över MUSD 17 till våra aktieägare under kvartalet är vår balansräkning fortsatt stark med MUSD 60 i kassan.

En del av vår kassa kommer vi använda till prospektering, inte minst på vårt nya Block 58. Blocket gränsar till Block 49, som vi också är operatör för, och här finns flera mycket intressanta geologiska indikationer som vi hoppas kunna utveckla till oljefält inom en inte allt för avlägsen framtid. Men vi kommer inte hasta utan genomföra arbetet enligt konstens alla regler. Vi kommer att börja med ombearbetning, integrering och ytterligare tolkning av befintlig seismik. Detta kommer att öka vår förståelse för blocket i allmänhet, men syftar också till att bekräfta de lovande och preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer (”leads”) som redan identifierats. När det inledande arbetet slutförts kommer vi ta oss an det framtida arbetsprogrammet, som inkluderar minst två prospekteringsborrningar.

En annan del av kassan kommer gå till en prospekteringsborrning på Block 49. Vi är i slutförhandlingar med flera rigg-entreprenörer och vi är övertygade om att vi kommer borra före årsslutet.

På Block 56, där vi har en andel om 20 procent, har vi påbörjat en inledande planering av en möjlig ny seismikstudie.

Samtidigt som vi räknar med att öka våra investeringar i prospektering framgent, så kommer vi självklart att fortsätta söka vägar att återföra medel till våra aktieägare.

Så fortsätt att följa oss, vi erbjuder möjlighet till väsentlig tillväxt från vår lovande portfölj av omanska prospekteringstillgångar; Block 49, Block 56 och Block 58, utöver den solida bas vi har i Block 3&4.

 • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 10 597 fat per dag (13 032 fat per dag)
 • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 21,1 (MUSD 37,3)
 • EBITDA uppgick till MUSD 8,7 (MUSD 21,9)
 • Resultatet uppgick till MUSD -3,9 (MUSD 12,1)
 • Vinst per aktie uppgick till USD -0,12 (USD 0,35)
 • Fritt kassaflöde MUSD 0,6 (MUSD 9,2)
 • Nettokassa MUSD 59,8 (MUSD 78,0)
 • Överföring till aktieägarna under kvartalet om MUSD 17,6 (Q2 2019: MUSD 24,9)
 • Oljeproduktionen i Oman är sedan maj 2020 föremål för produktionsbegränsningar och Block 3&4 är föremål för dessa produktionsbegränsningar
 • Tethys Oil’s andel av produktionskvoten, före statens andel, uppgår under 9 300 fat per dag under juli till december 2020. Produktionen kan väntas variera på månadsbasis
 • I april drog Tethys Oil tillbaka den finansiella guidningen för 2020 som en följd av att produktionsbegränsningar infördes i Oman

Händelser efter rapportperioden

 • Sultanatet Oman och Tethys Oil ingick ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman i juli 2020
MUSD (om inte annat anges) Andra kvartalet 2020 Första kvartalet 2020 Andra kvartalet 2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 10 597 13 032 12 881
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 532 325 585 801 609 523
Produktionsandel (procent) 55 49 52
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 34,3 63,1 67,8
Intäkter och övriga inkomster 21,1 37,3 41,3
EBITDA 8,7 21,9 27,9
Rörelseresultat -1,7 9,2 16,4
Resultat -3,9 12,1 17,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD -0,12 0,35 0,51
Nettokassa 59,8 78,0 62,0
Fritt kassaflöde 0,6 9,2 6,2
Investeringar i olje- och gastillgångar 10,4 15,4 12,8

 

MUSD (om inte annat anges) Första
halvåret
2020
Första
halvåret
2019
Helåret

2019

Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 815 12 394 12 832
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 1 118 127 1 166 490 2 383 086
Produktionsandel (procent) 52 52 51
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 51,5 64,5 64,2
Intäkter och övriga inkomster 58,4 74,0 150,8
EBITDA 30,6 44,8 92,9
Rörelseresultat 7,5 22,0 37,1
Resultat 8,2 23,7 38,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,24 0,69 1,12
Nettokassa 59,8 62,0 75,1
Fritt kassaflöde 9,8 16,4 31,4
Investeringar i olje- och gastillgångar 25,8 24,4 65,2