industrin har minskat sina fossila växthusgasutsläpp sedan 1990-talet men minskningen har i princip avstannat under senare år. Samtidigt finns det goda möjligheter att åstadkomma så kallade negativa utsläpp i Sverige. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys inom regeringsuppdraget Industriklivet.

Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige. Omkring två tredjedelar av industrins växthusgasutsläpp kommer direkt från industrins processer för tillverkning och bearbetning i produktionen. Här finns en stor potential för minskning av industrins koldioxidutsläpp.

För att minska de processrelaterade utsläppen krävs genomgripande förändringar i industrins processer och detta är fokus för regeringens omfattande satsning Industriklivet.

– I takt med att processer har effektiviserats och bränslen bytts ut har utsläppen från svensk industri minskat över tid. Men för att nå klimatmålen krävs något annat. Nu räcker inte stegvis energieffektivisering eller utveckling av industrins processer och metoder. Nu krävs ordentliga teknikskiften, säger Klara Helstad, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar industri.

Figuren visar industrins totala utsläpp av fossila växthusgaser fördelat på olika branscher i miljoner ton koldioxidekvivalenter för åren 1990-2018. Källa: Naturvårdsverket

Stor potential för negativa utsläpp genom bio-CCS

Fyra huvudsakliga teknikspår för omställningen inom industrisektorn kan identifieras:

  • biomassa
  • vätgas
  • elektrifiering
  • avskiljning, transport och lagring av fossil eller biogen koldioxid (CCS respektive bio-CCS)

Fossilfri vätgas kan ersätta fossila råvaror, och det mest omtalade av sådana utvecklingsprojekt är sannolikt HYBRIT där målet är att utveckla fossilfri stålproduktion. Ett annat exempel är elektrifiering i cementindustrin som bland annat möjliggör effektivare koldioxidavskiljning och därigenom minskar kostnaden för CCS, vilket är målet i projektet CemZero.

– Medvetenheten om problemen är hög inom industrisektorn och många projekt pågår för att hitta lösningar för att minska utsläppen. Men det är fortfarande långt kvar till en fullskalig implementering, säger Energimyndighetens analytiker Emilia Hygstedt.

Det finns också en stor potential för negativa utsläpp inom massa- och pappersindustrin samt el- och värmesektorn. Detta beror på att det inom dessa sektorer finns stora punktutsläpp av koldioxid från biobränslen. Förutsättningarna för bio-CCS i dessa sektorer är också förhållandevis goda.