De ansvariga systemoperatörerna (TSO:r) kring Östersjön, däribland Svenska kraftnät, har i dag undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete kring planeringen av ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön.

Syftet med samarbetet ─ som benäms Baltic Offshore Grid Initiative ─ är att ta fram gemensamma planeringsprinciper för ett havsbaserat transmissiosnät, möjliggöra att det blir en del av ENTSO-E:s tioårs nätutvecklingsplan samt genomföra studier som stödjer den gemensamma visionen om ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön. Initiativet väntas bidra till minskade utsläpp av koldioxid och till utvecklingen av ett framtida mer miljövänligt energisystem.

EU:s medlemsländer med kust mot Östersjön tecknade en överenskommelse ─ Baltic Sea Offshore Wind Joint Declaration ─ om utökat samarbete kring havsbaserad vindkraft, den 30 september 2020. Ursprunget till överskommelsen är den potential som finns i att gemensamt planera för vindkraftsparker, för att därmed bättre utnyttja vindkraften som energikälla.

De undertecknande systemoperatörerna ser att Östersjöregionen har potential att på ett betydelsefullt sätt bidra till målen för en hållbar energipolitik via investeringar i havsbaserad vindkraft och utbyggnad av ett transmissionnät mellan länderna. Ett havsbaserat nät är en del av lösningen för att ta tillvara den potential. Utöver det kommer även radiella ─ kustnära ─ anslutningar att behövas.

Studier, gjorda av Baltic Energy Market Interconnection Plan, kring havsbaserad vindkraft i Östersjön visar på en potential som överstiger 90 GW. Utslaget på ett år innebär det en elproduktion på cirka 325 TWh.

Ett koldioxidneutralt samhälle kan uppnås i framtiden genom ett närmare samarbete mellan länder, utbyte av information och fortsatta studier för att möjliggöra ett elnät i havet. Havsbaserade investeringar är stora, vilket kräver omfattande beslutsunderlag och ett politiskt stöd från EU kommissionen och de enskilda medlemsländerna.

Systemoperatörerna bakom samförståndsavtalet ─ Baltic Offshore Grid Initiative ─ är Fingrid i Finland, Svenska kraftnät, Energinet i Danmark, 50Hertz i Tyskland, Elering i Estland, AST i Lettland och Litgrid AB i Litauen. Norska Statnett deltar i samarbetet som observatör.