å torsdagen hölls årsstämma i Sysav. Här redovisades ett starkt resultat för 2019 med 71,4 miljoner kronor (39,3). På årsstämman valdes Anders Berngarn till ny ordförande efter Göran Holm som fortsätter som ledamot i styrelsen.

Sysav nådde 2019 för första gången en omsättning på över en miljard, 1008 miljoner kronor (956). Soliditeten stärktes något och nådde 41 % (38). Investeringarna uppgick till 137 miljoner kronor (127)

-Jag är stolt över att vara en del av Sysav, en plats där vi gör skillnad för klimatet och för miljön. Vi strävar ständigt efter att bli bättre, säger VD Peter Engström.

-Tillsammans med en majoritet av våra ägarkommuner har vi tagit fram en gemensam kretsloppsplan, Från avfall till resurs, som visar hur vi ska gå mot ett hållbart samhälle genom att minska avfallsmängden, öka återanvändning och återvinning och förändra beteende.

-Under 2019 ökade vi i samverkan med våra ägarkommuner utsorteringen av återvinningsbara resurser, vilket innebar att det brännbara restavfallet minskade med 10 kg till 181 kg per person och år.

-Att skapa stora värden för våra ägarkommuner, våra kunder, samhället och miljön känns riktigt bra, fortsätter Peter Engström.

På stämman valdes också Anders Berngarn till ny ordförande efter Göran Holm. Till vice ordförande omvaldes Bo Carlqvist.