Energimyndigheten har beviljat Chalmers Tekniska Högskola AB, som är värdorganisation för Swedish Life Cycle Center, drygt 8 miljoner kronor i stöd för ett innovationskluster för livscykelperspektivet.

Energimyndigheten har beviljat Swedish Life Cycle Center stöd för ett innovationskluster år 2020–2024. Innovationsklustret ska arbeta för att sprida livscykelperspektivet till fler organisationer. Det ska även bidra till ny kunskap i samverkan mellan industri, små och medelstora företag (SMF), akademi, myndigheter och övriga delar av samhället. Det här är särskilt efterfrågat av SMF och kommuner, eftersom de på grund av tid och pengar sällan har möjlighet att införa livscykelanalyser i sitt dagliga arbete. Klustret förväntas öka förutsättningarna för att nya innovativa idéer och forsknings- och innovationsresultat kommer till nytta i samhället.

– Användning av livscykelperspektivet för att ta fram hållbara värdekedjor, gynnar den internationella konkurrenskraften för svenska produkter och tjänster. Detta genom att olika produkter och tjänster lättare kan jämföras på ett objektivt sätt ur ett kundperspektiv, med avseende på miljöpåverkan, prestanda och så vidare, säger Susanna Widstrand forskningshandläggare Energimyndigheten, som ansvarar för innovationsklustret.

– Satsningen från Energimyndigheten till innovationsklustret är otroligt viktigt för att fortsätta stärka det svenska samarbetet och för att öka tillämpningen av livscykelperspektivet till fler delar av samhället. Det finns ett ökat behov av expertis, verktyg, metodutveckling, utbildning och samordnande aktiviteter inom området och här kan vi ytterligare bidra genom denna viktiga satsning, säger Anna Wikström tillförordnad föreståndare på Swedish Life Cycle Center, vid Chalmers tekniska högskola.

Om Swedish Life Cycle Center
Centrumet har en historia på mer än 20 år och har blivit en trovärdig, välkänd aktör för livscykelexperter i Sverige. Centret grundades som ett gemensamt arbete mellan Nutek (senare VINNOVA), Chalmers tekniska högskola och en rad internationella företag. Under åren har centret avslutat åtta faser med olika fokusområden och partnerkonstellationer, men fokuset på tillämpad livscykeltänkande har förblivit som bas. Huvudfokus för Swedish Life Cycle Centers nuvarande fas är att stärka det interna samarbetet för att bättre påverka de nationella och internationella initiativen och ta ledningen för den internationella utvecklingen. Centret arbetar även med att öka livscykelbegreppen utanför livscykelsamhället för ytterligare implementering i företag, politik och andra delar av samhället. Värduniversitet för centret är Chalmers tekniska högskola.