Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet

Idag skrev energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Norges olje- och energiminister Tina Bru under ett ändringsavtal som innebär att Sverige inför en stoppmekanism så att elcertifikatsystemet ska kunna avslutas 2035. Anledningen är att elcertifikatsystemet har spelat ut sin roll som drivande kraft till att det byggs ny förnybar elproduktion i Sverige.

Sverige och Norge är nu överens om villkoren för att Sverige ska kunna införa en stoppmekanism som innebär att inga nya anläggningar som byggs efter 31 december 2021 ska kunna godkännas in i systemet att det gemensamma systemet ska avslutas samtidigt, dvs år 2035.

– Större produktionsanläggningar av förnybar el kan nu stå på egna ben och det är väldigt bra. Med dagens ändringsavtal så kan det gemensamma elcertifikatsystemet vi har med Norge avslutas 10 år tidigare än planerat, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat måste ändras för att Sverige ska kunna införa ett stoppdatum och för att elcertifikatssystemet ska kunna avslutas 2035. Ett ändringsavtal har därför utarbetats.

De prognoser som de svenska och norska energimyndigheterna gör tillsammans visar på att sedan 2012 och fram till aktuellt stoppdatum beräknas andelen ny förnybar elproduktion i Sverige och Norge ha ökats med 60 terawattimmar.

Det politiskt satta målet till 2030 med är inom kort uppfyllt, 10 år tidigare än beräknat. Systemet kan därför avslutas snabbare och behöver inte förvaltas fram till 2045.