Hyperloop definieras som ett framtida säkert, snabbt och energieffektivt system för att transportera människor och varor mellan städer och länder. Det var entreprenören Elon Musk som först utvecklade konceptet. Nu engagerar sig Sverige i den europeiska standardiseringen via Svenska institutet för standarder, SIS, med Trafikverket som deltagare.

– Med hyperloop syftar man på automatiserade fordon som, med hjälp av magnetisk levitation, transporteras genom nätverk av lågtrycksatta rör vilka förbinder städer och logistikcentra. Med hastigheter som överstiger både flyg och höghastighetståg förväntas ett hyperloop-system i Europa bidra kring hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Standardiseringen ska medverka till att uppnå ett säkert och interoperabelt transportsystem, säger Linnéa Sundström, projektledare på SIS.

Under första hälften av 2020 bildade de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC en kommitté med experter, och det är här Sverige kommer att medverka och påverka standardiseringen. Eftersom både europeiska och internationella aktörer nu investerar i utvecklingen blir standardisering avgörande för att uppnå en sammanhängande utbyggnad av hyperloop-system.

SIS kommer i första hand att bidra till inventering av standarder med relevans för hela systemet samt påverka kring definitioner och generella krav. Det sker tillsammans med experter, och fler organisationer är välkomna att delta i standardiseringsarbetet.

– Trafikverket arbetar för att befintliga transportsystem utvecklas men följer också utvecklingen inom nya innovativa transportsystem som kan komplettera de klassiska redan existerande systemen. Vår förhoppning är att svensk industri tar tillfället i akt att delta i arbetet med utvecklingen av hyperloop. Vi bevakar utvecklingen av hyperloop och maglev i vår FOI-verksamhet där även grundläggande standardiseringsfrågor är intressanta att titta på, säger Christer Löfving, strateg på Trafikverket.

– Vi behöver vara med och påverka standardiseringen i ett tidigt skede, inte minst för svensk konkurrenskraft. I EU-kommissionens Strategi för hållbar och smart mobilitet omnämns hyperloop-system och under 2021 kommer vi att kunna ta del av hur det regulatoriska ramverket för hur ett säkert system kan utformas. Det blir bra underlag att ha med sig som grund i standardiseringsarbetet framöver, säger Linnéa Sundström.