”Svenskt näringsliv kräver förändringar inom energipolitiken för att säkra vattenkraftens framtid och utveckling,” säger Karin Johansson, vice VD för organisationen. De betonar att det inte bara handlar om att öka kapaciteten utan också att utnyttja vattenkraftens förmågor effektivt.

En viktig egenskap hos vattenkraften är dess förmåga att regleras, vilket blir särskilt viktigt när landbaserad vindkraft utökas. Michelle Tun von Gyllenpalm, en energipolicyspecialist hos Svenskt näringsliv, poängterar behovet av att vattenkraften kan fungera som en flexibel partner som kan kompensera för de variationer som uppstår i vindkraften på grund av väderförhållandena.

Organisationen argumenterar för att både den befintliga vattenkraften måste bevaras och att ny utbyggnad behövs för att säkerställa en stabil kraftförsörjning och upprätthålla effektbalansen, särskilt med tanke på att Svenska kraftnät har uttryckt oro över den befintliga kapaciteten.

Det är tydligt att den nuvarande vattenkraften inte är tillräcklig för att möta energibehoven. Johan Bladh från Energiföretagen varnar för prisökningar när den reglerbara kraften når sin kapacitetsgräns och nämner även risken för fysisk kraftbrist.

Svenskt näringsliv kritiserar dagens regelverk för att begränsa utbyggnaden av vattenkraften, särskilt det så kallade vattendirektivet. Vattenkraftsbolagen är missnöjda med hur detta direktiv har implementerats och hoppas på en översyn av reglerna under en eventuell högerregering. De vill även att rättsväsendet får riktlinjer för att göra mer rättvisa bedömningar av utbyggnadsprojekt och nya investeringar.

Sammanfattningsvis påpekar Svenskt näringsliv att en kombination av åtgärder, inklusive förändringar i regelverket och investeringar i vatten-, vind- och kärnkraftverk, kan säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning i Sverige. Advokaten Arvid Sundelin från Hellström advokatbyrå betonar att dagens miljötillståndsprocesser är mer osäkra än tidigare och kräver mer komplexa åtgärder för att uppnå tillstånd för utbyggnad.