Under den pågående pandemin har svenskarnas syn på klimatförändringarna som det största globala hotet fördjupats. Det visar en ny undersökning från Vattenfall, där attityder till klimatfrågan före och under pandemin har undersökts i sju europeiska länder.

– Det är ett styrkebesked att människor blir ännu mer medvetna om hotet från klimatförändringarna mitt i en global hälsokris. Tillsammans med en lösningsorienterad diskussion kan den stigande oron bidra till kraftsamling och konstruktiv handling, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.

Vattenfall har undersökt synen på och attityder till klimatförändringarna, före och under coronapandemin. En enkät genomfördes i slutet av 2019 och en uppföljande enkät i slutet av juni 2020. Båda gångerna med drygt 7 000 respondenter och representativa urval i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Såväl före som under pandemin sågs klimatförändringarna som det enskilt största globala hotet i sex av de sju länderna – allvarligare än utmaningar såsom fattigdom, krig och epidemier. När samma fråga ställdes i juni uppfattades klimatförändringarna fortfarande som sammantaget allvarligast i sex av sju länder, då i stark konkurrens med epidemier och sjukdomar. Svenskarna utmärkte sig genom att andelen som såg klimatförändringarna som det allvarligaste hotet hade ökat mellan mätningarna.

En del av undersökningen handlar om känslor relaterade till klimatförändringarna och klimatdebatten. Här framgår bland annat att andelen svenskar som är arga på vad de ser som otillräckliga klimatåtgärder ökade från 35 till 40 procent mellan mättillfällena, medan andelen som irriterar sig på ”för stor” uppmärksamhet kring klimatfrågan minskade från 20 till 14 procent.

Vattenfalls undersökning visar även att andelen svenskar som känner oro för klimatförändringarna ökade, från drygt sex av tio före pandemin till drygt sju av tio i juni.

– Resultaten av vår undersökning är tung läsning, men de inger ändå hopp. Allt fler inser klimatfrågans allvar och två av tre svenskar vill se en återstart efter pandemin där klimathänsyn ges högre prioritet än kortsiktiga ekonomiska resultat. Som ledande energiföretag med 20 000 anställda tänker vi dra vårt strå till stacken med målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, säger Magnus Hall.

Undersökningen och en genomgång av de svenska resultaten bifogas i detta utskick.