Svenska kraftnät har nu skickat in ansökan om att få bygga nya elförbindelser mellan Mehedeby i Tierp kommun och Odensala i Sigtuna kommun. – Nu ersätter vi det gamla elnätet som en gång elektrifierade Uppsala med omnejd med moderna ledningar med större kapacitet. Elkrisen och klimatförändringarna har visat hur angeläget det är, säger Anna Isenberg, programledare för investeringspaketet NordSyd på Svenska kraftnät.

Ansökt sträckning. Röd markering.
Uppsala är det län i Sverige som växer snabbast. Samtidigt har man kapacitetsbrist i elnätet, vilket innebär en utmaning när nya stadsdelar planeras och befintliga utvecklas.

Svenska kraftnät arbetar med att utveckla stamnätet för el i hela Uppsalaområdet.

– De planerade elledningarna från Mehedeby till Odensala är dubbla 400 kV-ledningar som ersätter det befintliga 220 kV-ledningsnätet, vilket närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Detta gör vi för att förstärka och förnya stamnätet och för att möta efterfrågad kapacitet, säger Anna Isenberg.

Svenska kraftnät har nu ansökt om tillstånd, så kallad nätkoncession, att få bygga ledningarna. I och med det har man också valt sträckning som man anser mest lämpligt baserat på utredningar om hur ledningarna kan få minimerad påverkan på boendemiljö, produktiv skogsmark, friluftsliv och natur- och kulturmiljö. Det har även hållits myndighetsdialog, samråd med markägare och även tre kompletterande samråd för tre delområden.

– Vi har där det varit möjligt gjort anpassningar efter de yttranden som kom in under samrådet, samtidigt som det är många intressen som ska balanseras. Alla yttranden har varit ett värdefullt bidrag i arbetet med valet av sträckning, säger Anna Isenberg.

Tio mil ledningar ska byggas. Samtidigt ska 16 mil gamla ledningar rivas. Ledningarna kommer i stor utsträckning att följa gamla ledningsgator och befintlig infrastruktur som exempelvis vägar.

I Odensala har Svenska kraftnät också påbörjat arbetet med att bygga om den befintliga stationen samt bygga en ny, för att möta det ökade elbehovet i både Uppsala och Stockholm. Totalt kommer den nya anläggningen att bli ungefär lika stor som 27 fotbollsplaner.

De planerade ledningarna är en del av investeringspaketet NordSyd. Det är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin. Det sträcker sig över drygt 20 år och omfattar investeringar på cirka 75 miljarder kronor.

Planen är att ledningarna från Mehedeby till Odensala i Uppsalaområdet ska vara helt klara 2032 men att de kommer att börja driftsättas i etapper med start 2028.

Det är Energimarknadsinspektionen som fattar beslut om nätkoncession.

Fakta:

Tio mil ledning.
Svenska kraftnät har sökt tillstånd att bygga tio mil dubbla 400-kV ledningar. De ersätter de befintliga 220 kV-ledningarna.
De ledningar Svenska kraftnät nu sökt tillstånd för ska gå från Mehedeby i Tierps kommun till Odensala i Sigtuna kommun.
Det är Energimarknadsinspektionen som fattar beslut om koncession.
Planen är att ledningarna ska vara klara 2032. Men de kommer att tas i drift stegvis från 2028.