Stockholm har pekats ut som en av Sveriges regioner där utbyggnaden av elkapacitet inte håller samma tempo som behoven. Men nu har Svenska kraftnät beslutat om investeringar som ökar kapaciteten med 320 MW redan 2023, vilket är mer än vad Uppsala förbrukar.

Att bygga nya ledningar för att överföra el till Stockholm tar lång tid. Byggtiden tar 2-3 år, men räknar man in hela tillståndsprocessen brukar det ta 10-12 år från beslut om ny ledning till att den kan tas i drift. Sådana långsiktiga investeringar har Svenska kraftnät dragit igång, men dessa får full effekt först 2030.

– Vi har därför analyserat hur vi kan få upp kapaciteten snabbare genom att göra smarta investeringar i befintliga ledningar och anläggningar, säger Tobias Edfast, nätutvecklingschef, Svenska kraftnät.

Detta har resulterat i att Svenska kraftnät har beslutat om att koppla in en 400 kV-ledning – som i dag går mellan kärnkraftverket Forsmark och Odensala i Sigtuna kommun – till stamnätsstationen Tuna, utanför Uppsala. I investering ingår även installationen av ytterligare en transformator i stationen. Prislappen för detta är cirka 250 miljoner kronor.

Arbetet med projektet drar igång nästa år. Nu pågår arbetet med förfrågningsunderlaget. Därefter startar upphandlingen av den entreprenör som ska genomför arbetena.

– Det här är en viktig investering för Stockholm då det ger en kraftig kapacitetsökning redan 2023, säger Tobias Edfast.

Nästa stora ökning av kapaciteten i Stockholm sker 2026-27 då kabeln Citylink tas i drift. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet. Kapacitetsökningen blir cirka 800 MW, vilket är i paritet med Malmös hela förbrukningsbehov.

2030, när de båda stora investeringsprogrammen – Stockholms Ström och Storstockholm Väst – är i mål, kan i princip alla behov av ny förbrukning tillmötesgå. Fram till dess måste prioriteringar göras av de regional nätbolagen. Men Tobias Edfast menar att läget lättar när Tuna-projekt är klart 2023.