Svenska kraftnät föreslår att kravet och målen i ellagen gällande driftsäkerhet tas bort, eftersom regleringen av driftsäkerhet på EU-nivå har förändrats sedan 2009. Det framgår av rapporten Mål för driftsäkerhet som lämnades till regeringen den 28 november.

I regleringsbrevet för 2022 fick Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att se över målen för driftsäkerhet och vid behov föreslå uppdaterade mål. Dessutom skulle Svenska kraftnät redovisa hur förändringar i tillräcklighet, det vill säga förmågan att tillgodose behovet av el inom ett område, kan påverka möjligheten att nå uppsatta driftsäkerhetsmål.

Elförsörjningsdirektivet har ersatts av andra rättsakter

Målen för driftsäkerhet togs fram av Svenska kraftnät och godkändes av regeringen 2009. Bakgrunden var att EU:s elförsörjningsdirektiv fastslog att systemansvariga för överföringssystem skulle ta fram mål för driftsäkerheten. Krav på mål för driftsäkerhet infördes då i den svenska ellagen.

Men elförsörjningsdirektivet upphörde att gälla 2019 och har ersatts av andra rättsakter som fastställer hur driftsäkerheten ska hanteras. Därför föreslår Svenska kraftnät att kravet i ellagen om att fastställa mål för driftsäkerhet tas bort och att målen från 2009 upphävs.

Tillräcklighet och driftsäkerhet påverkar varandra

I den delen av rapporten som handlar om tillräcklighet beskrivs hur tillräcklighet och driftsäkerhet är tätt sammankopplade och ömsesidigt beroende av varandra. Förändringar i tillräcklighet påverkar på olika sätt i vilken omfattning Svenska kraftnät behöver vidta åtgärder för att hålla överföringssystemet inom uppsatta gränser för driftsäkerheten. Förändringar i tillräcklighet kan också påverka förutsättningarna för att få tillgång till en nödvändig volym stödtjänster och avhjälpande åtgärder för att upprätthålla driftsäkerheten.

Här kan du ladda ner rapporten: Mål för driftsäkerhet (.pdf)