hus ekonomi energi

Den 6 oktober 2021 ansökte Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ett undantag från kravet i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 om att alltid tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet för marknadsaktörer.

Undantagsansökan omfattar år 2022 och gäller det så kallade Västkustsnittet samt ett öst-västligt flöde som uppstått i mellersta Sverige. De elöverföringsförbindelser, så kallade sammanlänkningar, som omfattas av ansökan är de som går mellan följande elområden:

  • Danmark elområde 1 – Sverige elområde 3 (DK1-SE3)
  • Danmark elområde 2 – Sverige elområde 4 (DK2-SE4)
  • Finland – Sverige elområde 3 (FI-SE3)
  • Tyskland – Sverige elområde 4 (DE/LU SE4)
  • Polen – Sverige elområde 4 (PL-SE4)
  • Litauen – Sverige elområde 4 (LT-SE4)
  • Sverige elområde 3 – Sverige elområde 4 (SE3-SE4)
  • Sverige elområde 2 – Sverige elområde 3 (SE2-SE3)

För år 2020 och 2021 har Svenska kraftnät beviljats undantag för sammanlänkningar mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen som påverkas av Västkustsnittet.

Så här säger elmarknadsförordningen
Elmarknadsförordningens krav på 70 procent sammanlänkningskapacitet började gälla den 1 januari 2020.

Systemansvariga för överföringssystem, i detta fall Svenska kraftnät, får inte begränsa den mängd sammanlänkningskapacitet som ska göras tillgänglig för marknadsaktörer.

Om det råder problem med överbelastning i nätet ska överbelastningen avhjälpas genom åtgärder som motköp* och omdirigering**så att inte minimikapacitet på 70 procent av sammanlänkningens kapacitet underskrids.

Om det är nödvändigt av driftsäkerhetsskäl får tillsynsmyndigheten (Ei) dock medge undantag från kravet på att 70 procent av överföringskapaciteten ska hållas tillgänglig. Undantag kan ges för högst ett år i taget, eller upp till högst två år förutsatt att undantagets omfattning minskar avsevärt efter det första året.

Om Ei skulle komma fram till bedömningen att ett undantag kan medges i detta fall ska Ei, före ett undantag beviljas, samråda med berörda tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater. Om någon av tillsynsmyndigheterna motsätter sig ett undantag ska Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i stället för Ei, besluta om det bör beviljas ett undantag.

Vad händer nu?
Ansökan är skriven på engelska. Ei har begärt att Svenska kraftnät kommer in med ansökan på svenska då svenska är språket som används i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet i Sverige.

Ei kommer nu att handlägga ärendet i enlighet med artikel 16.9 i elmarknadsförordningen.

Förklaringar: *Motköp: ett utbyte mellan elområden som initieras av systemansvariga mellan två elområden för att minska fysisk överbelastning.

**Omdirigering: en åtgärd, inbegripet begränsning av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.