Svenska kraftnät genomför ett antal åtgärder för att möta sommarens minskade elproduktion i södra Sverige. Detta görs för att bibehålla driftsäkerheten och minska påverkan av lägre överföringskapacitet från norr.

Marginalerna är inte lika goda som tidigare år men med de åtgärder vi vidtar kommer driftsäkerheten i sommar vara på jämförbara nivåer med andra somrar. Men om förutsättningarna förändras ytterligare ser vi att vid ett vid eventuellt fel finns en förhöjd risk för störningar i elförsörjning.

─ Situationen i sommar kan bli utmanande om vi inte vidtar åtgärder för att säkra de viktiga egenskaperna för kraftsystemets stabilitet. Det säger Erik Ek, teknisk uppdragsledare på Svenska kraftnät. Han samordnar arbetet på myndigheten med att få de nödvändiga åtgärderna på plats.

I början av juni meddelade Svenska kraftnät om större begränsningar i överföringskapaciteten mellan elområden. Orsakerna är flera, ett antal kärnkraftverk i Sverige förlänger sina årliga revisioner, underhåll av transmissionsnätet samt att de låga elpriserna gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder. Det innebär minskad elproduktion i södra Sverige under delar av sommaren. Det har framkommit av ett antal marknadsmeddelanden från kärnkraftsproducenterna.

Den planerbara elproduktionen som är synkront ansluten till nätet bidrar, förutom med effekt, även med för systemet viktiga egenskaper som frekvens- och spänningsstabilitet samt kortslutningseffekt.

─ Med mindre synkron produktion i södra och mellersta Sverige blir systemet mer känsligt för störningar, säger Erik Ek.

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet. För att kunna hantera störningar och oförutsedda händelser behövs avhjälpande åtgärder Därför anskaffar nu myndigheten de systemviktiga egenskaperna från producenter av synkron produktion i elområdena SE3 och SE4 (södra och mellersta Sverige) för att förbättra möjligheterna att kunna hantera de fel som uppstår och även öka förmågan att återuppbygga systemet om en störning inträffar.

Det är inte sannolikheten för fel i systemet som har ökat. Fel sker hela tiden, kraftsystemet är komplext och kan inte vara fullständigt tillförlitligt. Om inte dessa åtgärder genomförs kommer förmågan att återställa systemet vid ett fel försämras i sommar, vilket leder till en förhöjd risk för störningar i elförsörjningen, framför allt i södra Sverige.

─ Målet med de åtgärder vi vidtar är att undvika en situation där vi får ett fel som leder till ett sådant försämrat driftläge att vissa elanvändare måste kopplas bort för att skydda systemet som helhet. Hur länge en eventuell bortkoppling varar och omfattningen beror på vilket fel som skett och hur ansträngt driftläget är i övrigt, säger Erik Ek.

Förutom anskaffandet av avhjälpande åtgärder i form av planerbar synkron produktion i södra och mellersta Sverige, för myndigheten en dialog med sina motsvarigheter i våra grannländer samt andra nätägare i Sverige.

Vi har även en dialog med relevanta myndigheter för att hålla dem uppdaterade med den senaste informationen.

Bakgrunden till minskad överföringskapacitet

Sveriges kraftsystem, med mycket produktion i norr och stor förbrukning i söder ger ett kraftsystem med långa elledningar. Överföring av el över långa sträckor gör att det blir svårare att upprätthålla spänningen i nätet.

─ Rent fysikaliskt mår ett kraftsystem bäst av att produktion finns nära förbrukning, eftersom det medför utmaningar när man ska föra över effekten långa sträckor. Det är förklaringen till att överföringskapaciteten har minskat när det finns mindre synkron produktion i södra Sverige, säger Erik Ek.

 

FAKTA

Att vara synkront ansluten till nätet innebär att generatorn är infasad på nätet och roterar i takt med alla andra generatorer i nätet. Synkrongeneratorer bidrar till frekvensstabilitet tack vare att de är infasade till nätet och bidrar med rotationsenergi till systemet. Det är stora tunga roterande maskiner som fortsätter rotera nästan lika fort även om en annan generator kopplas ifrån och slutar driva på rotationen. Detta bidrar till frekvensstabilitet, frekvensen är ett mått på hur fort generatorerna i systemet roterar. Synkrongeneratorer bidrar även till spänningsstabilitet om generatorn är lagd i spänningsregleringsläge, vilket kärnkraftsgeneratorerna är.