Teknikutvecklingen för de förnybara energislagen går så snabbt att debatten ibland inte hänger med. Ett exempel är senaste numret av Nordisk Energi, en tidning som tidigare haft mycket positiv rapportering kring vindkraft, men där ledaren nu drar slutsatsen att vindkraft är ett jämförelsevist dyrt och miljöskadligt kraftslag. Detta baserat på en artikel i samma tidning där gästskribenten utgår från föråldrade siffror och antaganden. Konklusionen blir ett antal felaktiga påståenden. Av dessa har vi valt att bemöta några nedan.

”Vindkraften är (absolut) inte dyrare än andra kraftslag”

Av den nya el som kan byggas idag i stor skala i Sverige är vindkraften den billigaste. Sverige har bland de bästa vindlägena i Europa och därmed en enorm konkurrensfördel jämfört med sydligare grannländer. De senaste tio åren har produktionskostnaden för vindkraft halverats och den genomsnittliga effekten på ett modernt verk har gått från 2 till 5 MW. Kapacitetsfaktorn väntas stadigt fortsätta öka från dagens 37%, och verkens livslängd är ungefär 25-30 år.

Faktum är att den nya vindkraften är jämförelsevis billig även om man räknar in så kallade systemkostnader – dvs eventuella merkostnader som följer av att energisystemet behöver anpassas till en ny typ av kraftproduktion, som tex nätutbyggnad, lagringslösningar eller flexiblare användning. Professor Lennart Söder på KTH är en av dem som räknat på detta.

”Ett förnybart elsystem är (absolut) inte osäkert”

Energimyndigheten är en av många aktörer som visat att det är fullt möjligt att skapa ett förnybart elsystem till 2040 (riksdagens nu gällande målår). Förutsättningarna är förutom energieffektivisering bland annat att vindkraften och elnäten byggs ut. En färsk studie från konsultföretaget DNV GL följer samma linje och kommer fram till att utmaningarna i framtidens förnybara elsystem bäst och billigast hanteras med investeringar i infrastruktur, energilagring och flexibel elförbrukning.

Artikelförfattaren föreslår att vindkraften ska avkrävas garanti på leverans av el, för att säkra el när det inte blåser, men frågan är om han reflekterat över vilka problem detta skulle innebära även för andra kraftslag – som för vattenkraften vid ett torrår, eller kärnkraften vid ett driftsstopp. Förslaget skulle innebära ett helt nytt system för balansansvar, trots att vi redan har en aktör som idag sköter detta: Svenska kraftnät. Och enligt deras beräkningar för det framtida förnybara elsystemet kommer vi behöva hitta en lösning för ungefär femton minuter av elbrist per år. Svaret blir alltså flexibla resurser som kan utnyttjas vid ett fåtal tillfällen per år, snarare än stora ytterligare produktionsresurser.

Det är därmed korrekt att hävda att vi i dagsläget inte klarar oss utan kärnkraft, men inte att det kommer fortsätta vara en nödvändighet framöver. Inget politiskt förbud råder och det står investerare fritt att satsa på det kraftslag de önskar. Skulle kärnkraftsägarna däremot välja att inte tidsförlänga eller bygga nytt när reaktorerna faller för åldersstrecket, så är elsystemets leveranssäkerhet inget man behöver känna sig orolig för – givet att nya tekniska lösningar tillåts träda in på marknaden och att planerade investeringar i elnät genomförs.

”Vindkraften ökar (absolut) inte utsläppen av koldioxid”

En rapport från Nätverket för Vindkraftens Klimatnytta visar att den vindkraftsel vi exporterar ersätter så mycket smutsig kraft på kontinenten att det redan om något år kommer motsvara nästan en fjärdedel av hela Sveriges utsläpp. Vindkraftsutbyggnaden utgör alltså ett helt fantastiskt verktyg för att bromsa den globala uppvärmningen.

Vindkraft hotar (absolut) inte den biologiska mångfalden

All bebyggelse påverkar den lokala miljön, men den sammanfattande forskningen visar att vindkraften inte utgör något hot mot djur på artnivå. Till exempel orsakar krockar med vindkraftverk långt färre dödsfall för fåglar än vad bilar och hus gör. Till havs kan fundamenten på vindkraftverk fungera som artificiella rev, vilket ofta ger bättre möjlighet både till skydd och födo-sök för fisk, än vad de normalt får från den omkringliggande botten. Dessutom är den globala uppvärmningen ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden, och för att motverka den är vindkraften, som sagt, ett nära nog fantastiskt verktyg.