Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser har minskat med 8,9 procent jämfört med 2019. Det visar Naturvårdsverkets nyligen publicerade årliga statistik för 2020. Den rekordstora minskningen beror främst på minskade utsläpp inom industrin, inrikes transporter samt el- och fjärrvärmesektorn.

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser, det vill säga, utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser, minskade med 8,9 procent jämfört med 2019 (eller 4,5 miljoner ton). Den rekordstora minskningen beror främst på minskade utsläpp inom industrin, inrikes transporter och el- och fjärrvärmesektorn.

Kraftigt minskade utsläpp från fjärrvärme och el sedan 2019
För el- och fjärrvärmesektorn minskade utsläppen med 1 miljon ton, vilket beror på minskad användning av fossila bränslen, framför allt permanent utfasning, särskilt av kol. Även minskat uppvärmningsbehov har bidragit till utsläppsminskningen till följd av att medeltemperaturen 2020 var den högsta som hittills uppmätts.

Sveriges utsläpp har minskat med drygt 35 procent sedan 1990
De främsta åtgärderna som har bidragit till den totala utsläppsminskningen är utbyggnaden av fjärrvärmenäten tillsammans med övergången från oljeeldade värmepannor till både el och fjärrvärme, och högre användning av biobränslen inom industrin. Naturvårdsverket anger att de åtgärder som har påverkat utsläppsutvecklingen bland annat är:

  • en historisk utbyggnad av koldioxidfri elproduktion (vattenkraft och kärnkraft samt på senare år biokraft och vindkraft)
  • en utbyggnad av fjärrvärmenäten och den följande övergången från oljeeldade värmepannor till både el och fjärrvärme
  • en hög användning av biobränslen och avfallsbränslen inom el- och fjärrvärmeproduktionen
  • bränsleskiften inom industrin, samt minskad deponering av avfall.

Kraftigt minskade utsläpp från behandling av avfall.
Utsläppen från avfallsbehandling har minskat med ungefär 73 procent jämfört med år 1990. Utsläppsminskningen beror på flera faktorer, framför allt på att metanåtervinning från deponier har ökat samtidigt som deponerat organiskt avfall minskat, tillsammans med ökad avfallsförbränning och materialåtervinning. Bakom denna utveckling ligger såväl lagstiftning som andra styrmedel, så som deponiförbud och deponiskatt. Idag används energin i avfallet till produktion av el och värme samtidigt som utsläpp från avfallsförbränning för produktion av el och värme, rapporteras i energisektorn (el- och fjärrvärmeproduktion).

Kraftigt minskade utsläpp tack vare konvertering till el och fjärrvärme
Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat med 93 procent sedan 1990 tack vare konvertering till fjärrvärme och el. Det motsvarar 8,5 miljoner ton klimatgaser.

Svensk fjärrvärme- och elproduktion en framgångssaga!
Tabellen längre ner visar hur mycket energibranschen bidragit till minskade klimatutsläpp sedan 1990 samtidigt som fjärrvärmeleveranserna ökat med 70 procent och elproduktionen fördubblats. Energibranschen har minskat Sveriges territoriella klimatutsläpp med 14,3 miljoner ton sedan 1990 tack vare utbyggnaden av fjärrvärme, konvertering av hushållens oljepannor till fjärrvärme och el, och att flera anläggningar har byggts för att miljöbehandla avfall som tidigare hamnade på soptippar eller deponerades. Därutöver har svensk fjärrvärme bidragit till att minska utsläpp från utländska deponier och förhindrat att avfall läggs på öppna soptippar. Det finns inte inkluderat i tabellen.

Allt högre beskattning av fjärr- och kraftvärme
Men detta fantastiska system hotas nu av skenande kostnader. Kraft- och fjärrvärmen betalar koldioxidskatt för sina utsläpp. Detta vore rimligt, om man inte samtidigt tvingades betala för utsläppsrätter inom EU-ETS – en dubbelbeskattning av samma utsläpp med andra ord. Därtill har regeringen infört en skatt på avfallsförbränning. Detta är en skatt som avskaffades för tio år sedan då den var ineffektiv. Regeringens förnyade utredning ville heller inte se ett införande, ändå återinfördes skatten förra året. Även Skatteverket, som nyligen kom med en utvärdering, underkände skatten och kallade den ineffektiv. Det är dags att avskaffa avfallsförbränningsskatten och i stället fokusera på åtgärder som minskar produktion och konsumtion av plast. Det är inte heller rimligt att de svenska anläggningar som miljöbehandlar och energiåtervinner restavfall betalar för utsläppsrätter medan motsvarande anläggningar i andra länder inte omfattas av samma regelverk.
Tabell: Minskat utsläpp av klimatgaser sedan 1990 (miljoner ton) tack vare fjärrvärme och el (data från Naturvårdsverket)

År 1990 2020
El- och fjärrvärmeproduktion 6,48 3,52
Avfallsdeponier 3,74 1,03
Uppvärmning av bostäder och lokaler 9,31 0,69
Totalt klimatutsläpp 19,53 5,23

Mer om statistiken om Sveriges klimatutsläpp kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/