Svea Vind Offshore AB introducerar vätgas som en hållbar energibärare i samhället. Satsningen görs i samarbete med Energimyndigheten.

Med fossilfri vätgasframställning ska Svea Vind Offshore skapa samarbeten, synergier och affärsmodeller med andra aktörer och initiativ.

Samarbetet genomförs i form av etableringen av en strateginod, och ingår i Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. Det nationella målet är att nå 50 procent effektivare energianvändning i Sverige till år 2030, jämfört med 2005.

Med fokus på demonstration och genomförande av multidisciplinära samarbeten ska strateginoden hitta tekno-ekonomiskt hållbara lösningar för att visa på möjligheterna med vätgasens roll i ett hållbart energisystem. Syftet är att inspirera lokalt och nationellt, och att visa på nya affärsmöjligheter i ett framtida hållbart samhälle.

Mattias Wärn är VD på Svea Vind Offshore AB. Mattias ser flera nyttor i att medverka i sektorsstrategierna.

– Vi ser att vätgas har möjlighet att finnas med i många sammanhang vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Genom strateginoden kan vi tillsammans lyfta fram goda exempel på genomförda och tänkbara åtgärder. Det gäller att kunna visa vägen för en omställning som värnar miljön och skapar nya jobb.

Möjligheterna med strateginoderna är stora menar Energimyndigheten.

– Vi ser att det finns stora behov av initiativ som vill etablera samarbeten i ett tidigt skede för att åstadkomma resurseffektiv energianvändning. I Svea Vind Offshores strateginod finns ambitionen att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, säger Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten.

Bilda en strateginod
Strateginoder är ett sätt att föra samman aktörer på regional och lokal nivå. Syftet är att driva fram innovationer och bidra till en bredare implementering av dessa.

Om ni är intresserade av att bilda en strateginod gör ni en intresseanmälan till Energimyndigheten via detta formulär. Intresseanmälan ska innehålla en kort beskrivning av aktörskonstellationen samt hur ni vill bidra till sektorsstrategierna.

Om sektorsstrategierna
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, jämfört med år 2005.