Under slutet av 1990-talet deponerades ca 2 800 så kallade S.14 kollin innehållande radioaktivt avfall i SKBs slutförvar i Forsmark. Av dessa förpackades 1 074 stycken av Studsvik Nuclear AB medan resterande kollin förpackades redan när Studsviks-anläggningen fortfarande ägdes av den svenska staten.

Vid privatiseringen av Studsviksanläggningen bildades AB SVAFO med kärnkraftsbolagen som ägare för att hantera äldre avfall och vissa anläggningar. SVAFO har under 2000-talet genomfört mätningar samt gjort en genomgång av dokumentation hos de av sina S.14 kollin som fortfarande förvaras på Studsviks-området. Dessa analyser har visat att vissa kollin kan innehålla ämnen i större omfattning än tillåtet i det aktuella slutförvaret. Detta har resulterat i en diskussion om att samtliga S.14 kollin deponerade i Forsmark ska återtas.

”Vi har under de senaste åren gått igenom dokumentation och rutiner vilka använts när avfallet förpackades utan att finna några indikationer på att dessa kollin skulle vara felaktiga. Givet den information vi har idag har de 1 074 kollin som förpackats av oss hanterats korrekt vilket innebär att vi inte har ett kostnadsansvar i samband med ett återtagande av dessa kollin” säger Camilla Hoflund, VD för Studsvik.