Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor. Energikontoren har en väsentlig roll i arbetet med att driva energi- och klimatarbetet på det lokala och regionala planet och för att nå de regionala målen. Det främsta syfte är att främja energieffektivitet och öka andelen förnybara energikällor. Tillsammans verkar energikontoren för att de nationella målen nås. Föreningen ska genomföra gemensamma insatser för att underlätta energikontorens verksamhet och utveckling.

Det nordligaste energikontoret är Energikontor Norr med huvudkontor i Luleå och projektkontor i Umeå. Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten.

”Jag känner mig hedrad men också ivrig”

– ­Min förhoppning är att vi tillsammans, genom Energikontoren Sverige, ska kunna bidra till att det skapas fler möjligheter för de enskilda regionala energikontoren att få fler uppdrag som kan bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål. Genom samverkan på det nationella planet skapar vi möjligheter på det lokala och regionala planet, säger Katarina Delsing, vd Energikontor Norr och ny vice styrelseordförande för Energikontoren Sverige.

– Jag känner mig hedrad men också ivrig. Den regionala och lokala kraften är oerhört viktig i genomförandet av klimatarbetet och här fyller Energikontoren en central funktion. Jag ser en stor potential till synergieffekter med mitt arbete på Fossilfritt Sverige när branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft nu ska implementeras. Det finns mycket spännande att inspireras av från norra Sverige, inte minst när det gäller ambitionerna för elektrifiering och fossilfri gruvdrift, säger Malin Strand.

Malin är civilingenjör i industriell ekonomi, kommer från Piteå och har stuga i Råneå skärgård dit hon åker så ofta hon kan. Malin jobbar på Fossilfritt Sverige med ansvar för de 21 branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram och som nu går in i en implementeringsfas.