Svenska kraftnät har lämnat sin Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2020 – 2022 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas under treårsperioden uppgå till 13,0 miljarder varav 4 350 miljoner avser 2020.

Investerings- och finansieringsplanen 2020–2022 innehåller ett stort antal investeringar för att möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet.

– Energi- och klimatpolitiken tillsammans med förbrukningsökningar och ett åldrande stamnät utgör de största övergripande drivkrafterna för nätinvesteringarna idag och under överskådlig tid. Stamnätet behöver byggas ut i takt med samhällsutvecklingen och så att politiska ambitioner kan fullföljas utan att nätet utgör en starkt begränsande faktor. Svenska kraftnät genomför nu flera stora projekt som syftar till att möta dessa förväntningar, säger Svenska kraftnäts tillförordnade generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Det ingår i Svenska kraftnäts uppdrag att bidra till en samhällsekonomiskt effektiv utveckling av kraftsystemet, varför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar är en viktig parameter vid beslut om investering. Bedömningarna bygger så långt som möjligt på ekonomiska beräkningar. I de fall som de samhällsekonomiska effekterna inte är kvantifierbara kan kvalitativa bedömningar göras.

– Ett nytt inslag i investeringarna är en ökande andel projekt med stort IT-innehåll. Det handlar om investeringar som behövs för att Svenska kraftnät ska kunna möta kraven som följer av ett förändrat energisystem och utvecklingen drivs främst av förändringar inom balanseringen, anpassning av verksamheten till nya EU-regler samt elmarknadshubben, d.v.s. navet för den information som sänds mellan aktörer på den svenska elmarknaden, säger Lotta Medelius-Bredhe.