Energieffektiva och miljöanpassade lösningar är en viktig del för att nå de energi- och klimatpolitiska målen, både på nationell och europeisk nivå. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet – bland annat för att möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen av samhället.

Svenska kraftnät har en ledande roll i energiomställningen, såväl i rollen som ägare av transmissionsnätet, som i rollen som balansansvarig. För att säkerställa ett kraftsystem som är effektivt, robust och rustat för nya utmaningar pågår ett stort arbete med att anpassa kraftsystemet utifrån energiomställningen.

– Tillgång till el är en förutsättning för samhällsutvecklingen i stort. Vi ser också kraftiga satsningar på elektrifiering av transporter och en basindustri med ambitionen att skapa en helt koldioxidfri produktion vilket ställer allt högre krav på effekttillgång och kapacitet i kraftsystemet, säger Per Eckemark, chef för division Nät på Svenska kraftnät.

Bidra till de energi- och klimatpolitiska målen
Svenska kraftnäts arbete utgår från energipolitikens tre övergripande grundpelare – försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, genom arbete nationellt och internationellt.

Drivande internationellt är framförallt lagpaketet Ren energi för alla i Europa som genom nätkoderna ger detaljerade riktlinjer och nätföreskrifter för elöverföringssystemet. Många delar av affärsverkets satsningar är delar av större projekt där effekten blir ännu tydligare några år framåt i tiden. Det gäller t.ex. den nordiska balanseringsmodellen (NBM) vilken bidrar till flera av målen genom bl.a. att säkerställa integration av förnybar energi och möjliggöra en europeisk marknadskoppling av balansmarknaderna.

Marknadsintegration, vindkraft och ökad kapacitet

Per Eckemark
Per Eckemark

Projekt som stöttar de klimat- och energipolitiska målen handlar bl.a. om att möjliggöra marknadsintegration, anslutning av vindkraft och en ökad överföringskapacitet och driftsäkerhet. Det senaste året har Svenska kraftnät genomfört och startat upp flera stora investeringar vilka är nödvändiga för att kunna möta kraven som följer av ett förändrat energisystem.

– Det finns övergripande trender i samhället som påverkar utvecklingen av kraftsystemet; en handlar om att göra energiproduktionen till 100 procent förnybar och den andra är självklart den fortsatt ökade elektrifieringen, säger Per Eckemark.

Över femtio pågående projekt för ökad kapacitet
Energi- och klimatpolitiken tillsammans med förbrukningsökningar och ett förnyelsebehov av nätet utgör de största övergripande drivkrafterna för nätinvesteringarna idag och under överskådlig tid. Svenska kraftnät planerar att investera över 60 miljarder kronor i nätet de kommande tio åren. Bland annat investeringsinitiativet Nordsyd, där vi uppgraderar och byter ledningar för att öka kapaciteten över snitt 2 samt Stockholmprogrammen där vi säkrar elförsörjningen genom att fördubbla inmatningen till Stockholm.

– Vi står verkligen inför en ny era av utbyggnad, dels på grund av energiomställning och elektrifiering av många av våra samhällsfunktioner men också en stor del reinvesteringar av transmissionsnätet. Från att våra investeringar ligger på 3 miljarder per år 2020 kommer investeringarna öka till 9 miljarder per år kommande år och totalt investerar Svenska kraftnät över 60 miljarder kommande tio år, säger Per Eckemark.