Fortfarande utgör fossiloberoende fordon en liten andel av den totala fordonsflottan, men den ökar markant. En bidragande orsak till detta är kommunala och andra offentliga verksamheter som ställer om sina fordonsparker, bland annat till biogas- och elfordon.

Miljöfordon Sverige har gjort en djupdykning och tittat på förändringen för perioden 1 januari till 31 augusti avseende personbilar och lätta lastbilar. Siffrorna som presenteras avser både privat- och företagsägda fordon samt fordon i offentlig sektor.

– Trots att vi kan se att de olika fossiloberoende bränsleslagen ökar markant i procent i den totala fordonsflottan så är deras andel i procentenheter fortfarande låga gentemot bensin och diesel, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige och fortsätter:

– Det betyder tyvärr att vi fortfarande har långt kvar för att nå de uppställda målen om fossiloberoende till 2030. Det är dessutom stor skillnad i utvecklingen mellan privat-, företags- och kommunala fordon.

– Kommunerna är visserligen föregångare medan privatinköpen av fossiloberoende fordon går långsammare – men kommunerna står å andra sidan bara för en procent av den totala fordonsflottan.

I Vimmerby kommun ökar biogasfordonen mest

Störst ökning av biogasfordon sedan årsskiftet har skett i Vimmerby kommun, där ökningen är hela 68 procent. I absoluta tal innebär det att antalet biogasbilar ökat från 38 till 64 stycken.

29 av biogasbilarna är privatägda, 18 ägs av företag. De återstående 17 fordonen ägs av Vimmerbys kommunala verksamhet som under året ökat antalet gasbilar från 0 till just 17 – och har ytterligare sex stycken på ingång.

En viktig anledning till ökningen i Vimmerbys kommun är att ett tankställe etablerats i kommunen av den privata aktören Hagelsrums biogas, som etablerat totalt 4 gasmackar i regionen. Och därmed fyllt i en vit fläck på kartan.

– Vi har idag 140 personfordon i den kommunala verksamheten, några av dem är elbilar. I och med att möjligheten att tanka med biogas nu finns i kommunen kompletterar vi vår fordonspark med biogasbilar och det är ett bra steg i rätt riktning. Min ambition är ytterligare biogasfordon framöver, säger Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg på Vimmerby kommun.

Sett till den totala fordonsflottan i kommunen ökar biogasfordonen med 0,22 procent och utgör 0,59 procent av fordonen.

Elbilarna ökar mest i Markaryds kommun

I Markaryds kommun har elbilarna ökat med 92 procent sedan årsskiftet, om än från låga nivåer. Vid årsskiftet fanns 12 elbilar inom kommunen och sista augusti 23 stycken. 11 av dem är privatägda, sex ägs av företag och ytterligare sex av Markaryds kommunala verksamheter.

Det innebär en ökning av elfordon med 0,33 procent sett till den totala fordonsflottan i kommunen, där elbilar utgör 0,59 procent.

Markaryds kommunala verksamhet har tagit ett avsiktsbeslut att prioritera biogas- och vätgasfordon vid inköp av personbilar och lätta lastbilar.

– Tidigare i år öppnade den första biogasmacken i kommunen, vilket kommer underlätta arbetet med detta. Dessutom kommer NHC-projektet leds av Vätgas Sverige senare i höst ta beslut om etablering av åtta vätgasstationer. Vi arbetar just nu för att en ska placeras i Markaryds kommun, berättar Annica Hegefeldt, Miljöstrateg på Tekniska förvaltningen, Markaryds kommun, och fortsätter:

– Vi siktar på att byta till fossiloberoende fordon efterhand som våra leasingavtal går ut. Exempelvis ska socialförvaltningen snart upphandla ett 30-talfordon och då hoppas vi att det blir gasfordon eller elbilar. I södra delen av kommunen där gastankstället ligger går det ju bra att köra biogasbil, men i norra delen är troligen laddhybrid eller ren elbil mer aktuellt.

Miljöfordonsdiagnos – geo är en granskning av Sveriges fordonsflotta. Uppgifterna fördelas som geografisk kommun uppdelad på kommunorganisation, företag och privatpersoner. Information hämtas från Transportstyrelsens register för samtliga fordon som finns registrerade. För personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och miljöindikatorer att hämta i trafikregistret. Miljöfordon Sverige beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.