Nyckeltal januari-juni 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 416 MSEK (3 972)
  • Försäljningen uppgick till 4 771 GWh (5 935) varav 4 308 GWh (4 716) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet uppgick till 862 MSEK (932)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 606 MSEK (664).
  • Vd-kommentar
    ”Ett världsunikt klimatmål där samhälle och näringsliv behöver jobba tillsammans i nästa steg.

Vi avslutade första halvåret år 2020 med att höja ribban för vårt strategiska klimatmål: vi ska ha en klimatpositiv verksamhet, och det redan år 2025. Det är ett mål som skulle kunna göra Stockholm till världens första klimatpositiva huvudstad och vi har nu kommit så långt att vi vet att det är möjligt, om bara de politiska styrmedlen kommer på plats.

I april 2020 stängde vi vår koleldade anläggning för gott. Därmed kommer vår energi nu i allt väsentligt från tre källor: förnybart biobränsle, restvärme från framförallt renat avloppsvatten och avfall.

Bygget av vår sorteringsanläggning för avfall vid Bristaverket pågår för fullt och när vi väl har ökat utsorteringen av plast, organiskt material och metall kommer våra avfallsbehandlingstjänster bidra i ännu högre grad till välfungerande kretslopp och ett resurseffektivt samhälle.

Det är med dessa stora steg i ryggen, och med vetskapen om att vi nu framgångsrikt har drivit vår testanläggning för koldioxidavskiljning (så kallad bio-CCS) vid Värtaverket i ett halvår, som vi vågar spänna bågen och vässa vårt klimatmål rejält.

Vi arbetar med flera tekniker för att skapa minusutsläpp, men bio-CCS-tekniken har den allra största potentialen. Nu vet vi att den fungerar och är kostnadseffektiv. Den klimatpolitiska vägvalsutredningen som presenterades i januari 2020 föreslår dessutom åtgärder och styrmedel som ger goda förutsättningar för att göra det finansiellt genomförbart. Det som krävs nu är att politiken fattar snabba beslut, så att vi kan investera.

Ett världsunikt klimatmål där samhälle och näringsliv behöver jobba tillsammans i nästa steg.

Potentialen är enorm. Enbart vid Värtaverket kan vi skapa minusutsläpp på 800 000 ton koldioxid per år, lika mycket som hela Storstockholms biltrafik.

Stabil verksamhet och nöjdare kunder under turbulent halvår

Under halvåret har vi även demonstrerat styrkan och flexibiliteten i vår existerande verksamhet. Vi har gått igenom den kanske mest turbulenta elmarknaden i Norden någonsin, med stundtals negativa elpriser. Vi har sett oljemarknaden kollapsa, med följdverkningar på hela energimarknaden. Vi har haft en ovanligt varm vinter och vår. Och vi har drabbats av en pandemi som lamslagit stora delar av samhället.

Det milda vädret gjorde att vi tyvärr inte nådde upp till fjolårets finansiella resultat för halvåret. Men trots alla utmaningar har vi lyckats driva vår samhällskritiska verksamhet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och inte minst har vi fått nöjdare kunder än någonsin.

Samhällets beredskap för extrema situationer

Pandemin har satt fingret på vårt samhälles känslighet och behovet av beredskap för extrema situationer. Stockholm Exergi har redan idag en nyckelroll för att garantera eleffekt till centrala Stockholm och för att regionens avfallshantering ska fungera, utöver att vi värmer och kyler hela huvudstaden.

Samtidigt ser vi att regelverk och beskattning ibland utformas på ett sätt som motverkar en sund utveckling, exempelvis skatten på avfallsförbränning som infördes ifjol och som blir högre ju mer plast som sorteras ut ur avfallet. Det är viktigt att spelregler är konstruktiva, att de styr den som orsakar miljöpåverkan och inte den som kommer efter i kedjan, att de tar hänsyn till samhällets sårbarhet och att de är långsiktigt hållbara eftersom våra investeringar ofta sker med perspektiv på flera decennier.

En sådan viktig investering är Lövstaverket, där vi lämnade in ansökan för miljötillstånd under perioden. I den anläggningen kommer vi exportera våra tjänster för avfallshantering genom att ta hand om sådant avfall som inte har kunnat materialåtervinnas i andra länder. På så sätt kommer det till nytta i form av elektricitet och värme istället för att hamna på deponi, inte minst så att elektrifieringen av Stockholm kan fortsätta. Det är ett stort och utmanande projekt där vi har stor respekt för den kommande miljötillståndsprocessen, innan vi kan fatta investeringsbeslut.

Väl rustade för stora utmaningar

Alla dessa omställningar medför utmaningar som vi måste överkomma för att lyckas. Inte minst arbetar vi hårt med att fortsätta att minska våra kostnader för att skapa utrymme för våra stora, kommande investeringar. Genom lönsamhetsprogrammet som vi drev ifjol har vi åstadkommit betydande förbättringar och vi fortsätter att driva effektiviseringar, framförallt genom digitalisering av vår produktion och våra processer.

Sammanfattningsvis står vi mitt i en turbulent energimarknad och med målsättningar som är så ambitiösa att de kan göra Stockholm till en världsunik huvudstad. Men vi står också väl rustade för framtiden och jag ser med stor entusiasm fram emot att leda en klimatpositiv verksamhet år 2025.”

Anders Egelrud

Vd och koncernchef