Under 2020 minskade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Men sammanlagt hade vi ett elöverskott för året där nettoexporten av el uppgick till 25 TWh. Andelen vindkraft har ökat från 11 procent till 17 procent av totala elproduktionen vilket innebär en ökning av den förnybara elproduktionen.

I Energimyndighetens preliminära årssammanställning av elstatistik ser vi en stor ökning av el producerat av vattenkraft och vindkraft, som tillsammans stod för 62 procent av den totala elproduktionen under 2020.

Sveriges elproduktione uppgick till 158,8 terawattimmar (TWh) under 2020. Det är en sänkning med 5,6 TWh jämfört med 2019. Vattenkraften är det kraftslag som producerade mest el och tillförde 71,2 TWh. Det är en ökning med 10,2 procent jämfört med året innan.

Kärnkraften producerade 47,3 TWh el under året, en minskning med 27 procent jämfört med året innan. Den konventionella värmekraften bidrog med 12,7 TWh. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2019. 10,9 TWh kom från förnybara bränslen.

Bild: Andel av elproduktionen 2020, Energimyndigheten

Produktionsrekord för vindkraften
Vindkraftens produktion nådde nytt rekord under 2020. Under året producerades 27,6 TWh, en ökning med 7,7 TWh jämfört med 2019. Vindkraftens andel av elproduktionen i Sverige ökade med fem procentenheter till 17 procent. Under 2020 producerade vindkraften mest el under januari följt av november medan produktionen var som lägst i juni.

– Under 2020 har vi sett att vindkraftens bidrag till vår elproduktion ökar. Detta beror på ett blåsigt år men framförallt en fortsatt utbyggnad av vindkraften, säger Camilla Dellby, analytiker på Energimyndigheten.

Minskad elanvändning
Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 133,8 TWh år 2020. Det är en nedgång med cirka 3 procent.

Hög nettoexport av el
Trots att både elproduktionen och elanvändningen gick ner under året har det exporterats och importerats el i större utsträckning jämfört med förra året. Import av el uppgick till 11,8 TWh, en ökning med cirka 30 procent, och export av el uppgick till 36,8 TWh, en ökning med cirka 5 procent.

Årets sammanlagda nettoexport av el hamnade därmed på 25 TWh vilket är cirka 1 TWh lägre än året innan.

’Tabell: Elproduktion och elanvändning i Sverige 2020 och 2019, TWh. Energimyndigheten